Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- syventää osaamistaan kasvatuksen, kuntoutuksen, ohjauksen ja sosiaalityön tehtävissä

- analysoida yksikön perustehtävää ja sen toteutumista

- jäsentää esimiestyötä, työyhteisön viestintää ja toimintaa yhteistyöverkostoissa

- mieltää tutkivan ja kehittävän työotteen ja kehittää työyhteisön toimintaa ammatillisesti

- hahmottaa yksikössä tehtävän työn arvioinnin ja osaa kehittää sitä

- osaa toimia yrittäjämäisesti ja yritteliäästi.

Sisältö

Harjoittelu suoritetaan sosiaalipedagogisen työn toimintaympäristöissä joko julkisen, yksityisen tai 3. sektorin toimipaikoissa.

Suoritustapa ja arviointi    

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu, kirjalliset oppimistehtävät ja itsearviointi.

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arviointikriteerit: http://reppu.lamk.fi/mod/page/view.php?id=49451

  • No labels