Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

-edistää yksilöiden ja yhteisöiden sosiaalista selviytymistä vahvistamalla voimavaroja ja tukemalla sosiaalista osallisuutta

-arvioida yksilön ja/tai yhteisön palvelutarvetta ja ymmärtää palvelujärjestelmän mahdollisuudet yksilön/yhteisön tukemisessa

- toimia moniammatillisessa ja verkostomaisessa työssä

-toteuttaa työyhteisössä käytettäviin työmenetelmiä sekä kasvatuksellista, ohjauksellista ja kuntouttavaa työotetta

- tiedostaa työn eettisen perustan ja kykenee liittämään eettiset kysymykset omaan työhönsä

Sisältö

Harjoittelu suoritetaan sosiaalipedagogisen työn toimintaympäristöissä joko julkisen, yksityisen tai 3. sektorin toimipaikoissa.

Suoritustapa ja arviointi    

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu, kirjalliset oppimistehtävät ja itsearviointi. 

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arviointikriteerit: http://reppu.lamk.fi/mod/page/view.php?id=49451

  • No labels