Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- jäsentää ihmisen psykososiaalista kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä

- havainnoida ja tunnistaa ihmisen kehityksen yksilöllisiä ilmenemismuotoja

- hallitsee erilaisia kasvatusteorioita ja -käsityksiä

- suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista kasvatus- ja ohjaustoimintaa

- kuvata ja perustella omaa kasvatus- ja ohjausnäkemystään.

Sisältö

Ihmisen kehitykseen liittyvät peruskäsitteet ja -teoriat, ihmisen kasvatukseen ja ohjaamiseen liittyvät peruskäsitteet ja -teoriat, erilaiset oppimiskäsitykset, kasvatus- ja ohjaustoiminta.

Suoritustapa ja arviointi

Aktivoivat luennot, toiminnallinen projektityöskentely (Salppuri), kirjalliset tuotokset tai tentti.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Arviointikriteerit:

5

- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista kasvatus- ja ohjaustoimintaa huomioiden asiakkaan kehitys- ja ikätaso

- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsilähtöistä, luovaa, elämyksellistä turvallista ja perheitä huomioivaa kertaluontoista lapsiparkkitoimintaa

- osaa vertailla ja antaa esimerkkejä erilaisista oppimis- ja ohjauskäsityksistä

- osaa analysoida ja arvioida oman kasvatuskäsityksen taustalla olevia lähtökohtia ohjaussuhteessa

3

- osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista kasvatus- ja ohjaustoimintaa huomioiden asiakkaan kehitys- ja ikätaso

- osaa nimetä ja antaa esimerkkejä erilaisista oppimis- ja ohjauskäsityksistä

- tunnistaa ja selittää oman kasvatuskäsityksen taustalla olevia lähtökohtia

1

- osaa ohjatusti suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista kasvatus- ja ohjaustoimintaa huomioiden asiakkaan kehitys- ja ikätaso

- osaa nimetä erilaisia oppimis- ja ohjauskäsityksiä

- tunnistaa oman kasvatuskäsityksen taustalla olevia lähtökohtia

Opiskelumateriaali

Nurmi, J-E. ym. 2006. Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY.

Turunen, K.E. 2005. Ikävaiheiden kriisit. Jyväskylä: Atena.

Onnismaa, J. 2007. Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa, huomiota ja kunnioitusta. Helsinki: Gaudeamus.

  • No labels