Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- tunnistaa kuntoutuksen merkitystä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta

- jäsentää sosiaalialan osaamista kuntoutuksen prosessissa

- soveltaa keskeisiä sosiaalisen kuntoutuksen menetelmiä.

Sisältö

Kuntoutus prosessina ja toimintajärjestelmänä, sosiaalisen kuntoutuksen eri muotoja, moniammatillisuus kuntoutuksen prosessissa, kuntoutukseen liittyvä keskeinen lainsäädäntö.

Suoritustapa ja arviointi

Kontaktiopetus, oppimistehtävät, tentti, toimiminen hankkeessa.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Arviointikriteerit

5

- arvioida kuntoutuksen merkitystä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta

- jäsentää perustellen sosiaalialan osaamista kuntoutuksen prosessissa

- arvioida erilaisten sosiaalisen kuntoutuksen menetelmien soveltuvuutta

3

- jäsentää kuntoutuksen merkitystä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta

- jäsentää sosiaalialan osaamista kuntoutuksen prosessissa

- tunnistaa keskeisiä sosiaalisen kuntoutuksen menetelmiä

1

- tunnistaa kuntoutuksen merkityksen yksilön, yhteisön tai yhteiskunnan näkökulmasta

- kuvata sosiaalialan osaamista kuntoutuksen prosessissa

- nimetä keskeisiä sosiaalisen kuntoutuksen menetelmiä

Opiskelumateriaali

Järvikoski, A. & Härkäpää, K. 2004. Kuntoutuksen perusteet. Helsinki: WSOY.

Kettunen, R. (toim.) 2009. Kuntoutumisen mahdollisuudet. Helsinki: WSOYpro.

Vilkkumaa, I. 2004. Kolme tapaa nähdä sosiaalisessa kuntoutuksessa. Teoksessa Karjalainen, V. & Vilkkumaa, I. Kuntoutus kanssamme: ihmisen toimivuuden tukeminen. Helsinki: Stakes.

  • No labels