Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- edistää lapsen osallisuutta ja kuulluksi tulemista  varhaiskasvatustyössä

- suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogisesti mielekästä toimintaa varhaiskasvatuksen eri kentillä

- soveltaa omaa pedagogista näkemystään  ja varhaiskasvatustyötä ohjaavia eettisiä periaatteita

- tukea lasta ja perhettä kasvatuskumppanuuden periaatteet huomioiden

- ymmärtää varhaiskasvatusosaamisen merkityksen lastensuojelun kentässä

Sisältö

Varhaiskasvatusjärjestysjärjestelmä ja sitä ohjaava lainsäädäntö, varhaiskasvatussuunnitelma, varhaiskasvatuspedagogiikka, varhaiskasvatusympäristö, lapsen oppiminen ja leikki, lapsihavainnointi ja ohjaaminen, kasvatuskumppanuus, pedagogisen toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, opintokäynnit, kirjalliset tuotokset, tentit, toiminnallinen projektityöskentely (Lapsen oikeuksien päivä).

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Arviointikriteerit;

5

- osaa perustella pedagogisen toiminannan merkityksen lapsen kasvun ja kehityksen tukemisen näkökulmasta

- osaa eritellä kasvatuskumppanuuden edellytyksiä ja lähtökohtia

3

- osaa kuvata pedagogisen toiminnan merkityksen lapsen kasvun ja kehityksen tukemisen näkökulmasta

- osaa selittää kasvatuskumppanuuden työn lähtökohtana

1

- osaa tunnistaa pedagogisen toiminnan merkityksen lapsen kasvun ja kehityksen tukemisen näkökulmasta

- osaa määritellä kasvatuskumppanuuden työn lähtökohtana                  

Opiskelumateriaali

Brotherus, A. et al. 2002 Esi- ja alkuopetuksen didaktiikka s. 113-123

Hujala, E. & Turja , L. (toim.) 2011. Varhaiskasvatuksen käsikirja. s. 1-284

Karila ym. 2006. Kasvatusvuorovaikutus s. 19-200

  • No labels