Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- erotella nuoren tarpeita ja voimavaroja kasvun ja kehityksen eri vaiheissa ja elämäntilanteissa

- tulkita nuorten elämismaailmaa 

- erotella nuorten syrjäytymistä aiheuttavia prosesseja

- arvioida erilaisissa elämäntilanteissa olevien nuorten palvelutarpeita

- toteuttaa erilaisia nuorisotyön  työmenetelmiä

- tuottaa nuorten osallisuutta mahdollistavaa toimintaa.

Sisältö

Nuoruus yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä, nuorisolaki, nuorisotyön tehtävät ja työmuodot, nuorisokasvatus, nuorten elämänhallinta, nuorten osallisuus, palvelujärjestelmä.

Suoritustapa ja arviointi

Aktivoivat luennot, kirjalliset tuotokset, toiminnallinen projektityöskentely, paja/seminaarityöskentely, tentti.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Arviointikriteerit:

5

- osaa perustella osallisuuden nuorisotyön menetelmänä ja tavoitteena

- osaa tutkia nuorten elämismaailmaa

- osaa löytää palveluita nuorten tarpeista käsin

3

- osaa kuvata osallisuuden nuorisotyön menetelmänä ja tavoitteena

- osaa selittää nuorten elämismaailma

- osaa tunnistaa palveluita nuorten tarpeista käsin

1

- osaa tunnistaa osallisuuden nuorisotyön menetelmänä ja tavoitteena

- osaa antaa esimerkkejä nuorten elämismaailmasta

- osaa nimetä nuorille suunnattuja palveluita

Opiskelumateriaali

Hoikkala, T. & Sell, A. 2007. Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 76.

Kemppinen, P. 1999. Nuoriso 2000. Nuorisotyön käsikirja.  Vantaa: Kannustusvalmennus, P & K Oy.

Aaltonen, M., Ojanen, T., Vihunen, R. & Vilen, M. 2007.  Nuoren aika. Helsinki: WSOY.

Muu opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

  • No labels