Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- kehittää osaamistaan tietämisen ja soveltamisen kautta kehittämisen taidoiksi

- tarkastella yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasoilla sosialisaation vahvistamista ja ammatillista toimintaa asiakastyön, työntekijän ja organisaation näkökulmista

- tunnistaa moniammatillisuuden merkityksen ja aseman sosiaalialan työssä.

Sisältö

Harjoittelu suoritetaan sosiaalipedagogisen työn toimintaympäristöissä joko julkisen, yksityisen tai 3. sektorin toimipaikoissa. Lastentarhanopettajapätevyyden saamisen edellytyksenä on harjoittelun suorittaminen pedagogisena harjoitteluna lastentarhanopettajan työtehtävissä.  Opintoihin sisältyy ohjattua harjoittelua yhteensä 30 viikkoa. Ne liittyvät eri vaiheissa erilaisiin sosiaalialan tehtäväkenttiin ja niissä tehtävään työhön. Ammatillisten harjoittelujen harjoittelupaikat opiskelijat hankkivat itse oman suuntautumisensa perusteella, sopien kuitenkin siitä etukäteen tutorinsa kanssa. Ennen harjoittelujaksoja opiskelijat saavat informaatiota harjoittelupaikoista sekä harjoitteluun liittyvistä oppimistehtävistä. Opiskelija voi sijoittaa harjoittelut joustavasti oman yksilölliseen opiskeluohjelmaansa ja sopivaan ajankohtaan. Pääsääntöisesti harjoittelu suoritetaan 10 viikon jaksoissa. Samassa toimipisteessä voi suorittaa kaksi harjoittelujaksoa edellyttäen, että toiminnan luonne ja tehtävät muuttuvat.

Ammatillinen harjoittelu I:n (15 op) opiskelija voi suorittaa kirjallisella ammattianalyysitehtävällä, mikäli hänellä on riittävästi työkokemusta. Tällaiseksi arvioidaan 2. asteen (tai aiemman) tutkinnon jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan työkokemus, josta vähintään 6 kuukautta on samassa työsuhteessa. Korvaavuuden ja oppimistehtävän arvioinnin tekee tutoropettaja.

  • No labels