Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sosiaalialan kehittyvä ammatillinen osaaminen 10 op

 Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa reflektoida ammatillista kasvuaan yksin ja muiden kanssa

- kehittää omaa sosiaalialan ammatti-identiteettiään

- lisää itsetuntemustaan tutkivan ja osallistavan taiteen avulla

- löytää erilaisia keinoja itseilmaisuun ja toisen kuunteluun

- osaa toimia tavoitteellisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa

- syventää viestinnän taitojaan osana sosiaalialan ammatti-identiteettiään

  • No labels