Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa arvioida lastensuojelun oikeutuksen, perustan ja merkityksen

- tiedostaa lastensuojelulain keskeiset periaatteet ja sisällöt sekä osaa soveltaa niitä käytännössä

-  tunnistaa sosionomin ammatillisen osaamisen ja tehtävät lastensuojelussa

- osaa käyttää yksilö-, perhe- ja verkostotyön työmenetelmiä lastensuojelussa

- toimii reflektiivisesti ja eettisesti lastensuojelutyössä.

Sisältö

Lastensuojelutyön keskeiset periaatteet ja käsitteet, ennaltaehkäisevä ja lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelutyö, lastensuojelutyö erilaisissa toimintaympäristöissä, lastensuojelutyö muutostyönä, lastensuojelutyön eettiset kysymykset ja pahan kohtaaminen.

Suoritustapa ja arviointi

Aktivoivat luennot, verkko-opetus ja tentti.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Arviointikriteerit:

 5

- osaa soveltaa lastensuojelulakia käytännössä

- osaa arvioida yksilö-, perhe- ja verkostotyön menetelmiä kriittisesti ja pyrkii kehittämään niitä

- osaa arvioida lastensuojelun oikeutusta ja perustaa sekä lastensuojelun merkitystä

3

- tietää lastensuojelulain keskeiset periaatteet ja osaa antaa esimerkkejä sen soveltamisesta

- tunnistaa sosionomin ammatillisen osaamisen ja tehtävät lastensuojelussa

- osaa käyttää yksilö-, perhe- ja verkostotyön työmenetelmiä asiakaslähtöisesti

1

- tietää lastensuojelulain keskeiset periaatteet

- osaa käyttää yksilö-, perhe- ja verkostotyön työmenetelmiä lastensuojelussa

- osaa määritellä lastensuojelun oikeutusta ja perustaa

Opiskelumateriaali

Bardy, M. (toim.) 2009. Lastensuojelutyön ytimissä. Helsinki: Yliopistopaino.

Forsberg, H., Ritala-Koskinen, A. & Törrönen, M. (toim.) 2006. Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia.  Jyväskylä: PS-kustannus.

Laakso, R. 2009. Arjen rutiinit ja yllätykset – etnografia lastenkotityöstä. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis 1444.

Muu materiaali ilmoitetaan myöhemmin.

  • No labels