Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tieteellisen tekstin kirjoittaminen, lähdekritiikki ja lähdemerkinnät, tekstin rakenne, suullinen raportointi

Suoritustapa

aktivoiva opetus, verkko-opiskelu, kirjalliset tehtävät, arviointi, hyväksytty/hylätty

Opiskelumateriaali

Ajankohtaiset artikkelit ja tutkimukset

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2008. Tutki ja kirjoita. Tammi, Helsinki.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 2009. Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja

 

ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä 2009

http://www.tenk.fi/JulkaisutjaOhjeet/eettiset_periaatteet.pdf

Vilkka, H. Tutki ja kehitä. 2005. Tammi, Helsinki

  • No labels