Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- arvioida eri asiakasryhmien tarpeita ja voimavaroja

- suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista asiakastyötä

- käyttää palvelujärjestelmää yksilön ja yhteisön tukemisessa

- soveltaa erilaisia asiakastyön työorientaatioita ja työmenetelmiä

- toteuttaa moniammatillista työskentelyä

- soveltaa osallisuutta tukevia ja taidelähtöisiä työmenetelmiä työssään

- toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Sisältö

Harjoittelu toteutetaan julkisen, yksityisen tai 3. sektorin toimintaympäristössä, kuten aikuisväestön kuntouttavassa työssä, vammaistyössä tai seniorityössä.

Suoritustapa ja arviointi

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu, kirjalliset oppimistehtävät ja itsearviointi.

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arviointikriteerit: http://reppu.lamk.fi/mod/page/view.php?id=49451

  • No labels