Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

-osaa erityiskasvatuksen peruskäsitteet

-hallitsee erityiskasvatuksen toimintaperiaatteet ja menetelmät

-tuntee perhelähtöisyyden periaatteet erityiskasvatuksessa

-tunnistaa erityisen tuen tarpeiden erityispiirteitä

-tuntee erityisen tuen palvelujärjestelmän perusteet

-edistää moniammatillisen työn toimintaperiaatteiden toteutumista.

Sisältö

Erityiskasvatuksen tausta, varhaiserityiskasvatus, erityisen tuen tarpeet lapsilla, nuorilla ja perheillä, vammaistyön perusteet, palvelujärjestelmä, moniammatillinen työ.

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, seminaari.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Arviointikriteerit:

5

- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista kasvatus- ja ohjaustoimintaa erityiskasvatuksen toimintaperiaatteiden ja menetelmien mukaisesti

- osaa perustella perhelähtöisyyden ja moniammatillisen työn periaatteet erityiskasvatuksen toteuttamisen lähtökohtana

- osaa löytää ja selittää erityisen tuen palvelujärjestelmän

- osaa eritellä ja antaa esimerkkejä erityisen tuen tarpeiden erityispiirteistä

3

- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista kasvatus- ja ohjaustoimintaa erityiskasvatuksen toimintaperiaatteiden ja menetelmien mukaisesti

- osaa kuvailla perhelähtöisyyden ja moniammatillisen työn periaatteet erityiskasvatuksen toteuttamisen lähtökohtana

- osaa kuvata erityisen tuen palvelujärjestelmän

- osaa tunnistaa erityisen tuen tarpeiden erityispiirteitä

1

- osaa ohjatusti suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista kasvatus- ja ohjaustoimintaa erityiskasvatuksen toimintaperiaatteiden ja menetelmien mukaisesti

- osaa nimetä perhelähtöisyyden periaatteen erityiskasvatuksen toteuttamisen lähtökohtana.

- osaa kuvata erityisen tuen palvelujärjestelmän osia

- osaa nimetä erityisen tuen tarpeiden erityispiirteitä

Opiskelumateriaali

Malm, M., Matero, M., Repo, M. & Talvela, E-L. 2004. Esteistä mahdollisuuksiin.                      

Vammaistyön perusteet. Helsinki: WSOY.

Pihlaja, P. & Viitala, R. 2004. Erityiskasvatus varhaislapsuudessa. Helsinki: WSOY.

Lämsä, A-N. (toim.) 2009. Mun on paha olla. Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin.  Jyväskylä: PS-kustannus.

  • No labels