Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa soveltaa sosiaalipedagogisia toimintaperiaatteita

- tunnistaa lapsen ja nuoren yksilöllisiä tarpeita

- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogisesti mielekästä toimintaa

- sisäistää ammatillisuuden merkityksen kasvatuksellisessa vuorovaikutuksessa lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa tehtävässä työssä

- tunnistaa asiakkaan osallisuutta tukevia moniammatillisia verkostoja ja osaa toimia sosiaalialan edustajana niissä

- osaa soveltaa osallistuvia menetelmiä lasten ja nuorten parissa tehtävässä työssä

- kehittää ja arvioi omaa pedagogista kasvatus- ja ohjausnäkemystään ja sitä ohjaavia eettisiä periaatteita.

Sisältö

Harjoittelu suoritetaan varhais- ja nuorisokasvatuksen toimintaympäristöissä joko julkisen, yksityisen tai 3. sektorin toimipaikoissa.

Lastentarhanopettajapätevyyden saamisen edellytyksenä on harjoittelun suorittaminen pedagogisena harjoitteluna lastentarhanopettajan työtehtävissä. Harjoittelun voi suorittaa myös sosiaalipedagogisen lapsi- ja nuorisotyön yksiköissä kuten kouluissa, maahanmuuttajatyössä tai vammaistyössä.

Suoritustapa ja arviointi

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu, kirjalliset oppimistehtävät ja itsearviointi.

Arviointi asteikolla hyväksytty/ hylätty. http://reppu.lamk.fi/mod/page/view.php?id=49451

  • No labels