Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

OPINTO-OPAS 2013-2014

MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA
Muotoiluteollisuuden suuntautumisvaihtoehto

Teollisen muotoilun pääaine 240 op

Teollisen muotoilun koulutus painottuu muotoiluvalmiuksien kehittämiseen. Koulutuksen aikana
annetaan perustiedot ja -taidot alan teorioista, taiteesta, tekniikasta ja taloudesta.
Pyrkimyksenä on kehittää opiskelijan konstruktiivista ja esteettistä ajattelukykyä, muodon-
antotaitoa, kommunikointikykyä sekä kykyä soveltaa teoriaa käytäntöön. Opiskelijalla tulee olla
valmiudet huomioida työssään tuotteiden ulkomuoto, toiminta ja taloudelliset vaatimukset
käyttäjän, valmistajan sekä ympäristön kannalta. Tavoitteena on perehdyttää opiskelija
kokonaisvaltaiseen tuotekehitystoimintaan.

Koulutustavoitteiden saavuttaminen ja ammatissa menestyminen edellyttävät halukkuutta ja
kykyä jatkuvaan tiedonhankintaan sekä yhteistyökykyä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.
Koulutusohjelmasta valmistuneilla on valmiudet suorittaa jatko-opintoja ja seurata alansa
ammatillista kehitystä. Teollinen muotoilija suunnittelee tuotteita teolliseen valmistukseen.
Ammattitaidon ydin on ihminen-tuote-ympäristö-vuorovaikutussuhteen hallinta. Muotoiluun
vaikuttavia osa-alueita ovat tuotteen ulkonäköön, käyttäjälähtöisyyteen ja valmistettavuuteen
vaikuttavat tekijät, ja on tuotekohtainen asia, mikä painotusalue missäkin tapauksessa korostuu.
Muotoilija voi toimia itsenäisesti erilaisissa muotoilutehtävissä tai olla suunnittelu-
projektissa tuotekehitysryhmän jäsenenä.

 Ammatillisia muotoilukohteita ovat muun muassa kulutustavarat ja investointihyödykkeet,
työympäristöt, liikennevälineet sekä informaatioteknologian ja vapaa-ajan tuotteet.


KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 47 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 

 

 

 

 

  • 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op)

 

3

 

 

 

  • 01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)

1

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

1,5

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

1,5

 

 

 

 

01ENG Vieras kieli ja viestintä 3 op

 

3

 

 

 

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

 

4

 

 

Kuva 1, 12 op

 

 

 

 

 

05PVISUAMUO Visuaalinen muotoilu 9 op

9

 

 

 

 

05PVÄRIH Värihahmotus 3 op

3

 

 

 

 

Kuva 2, 12 op

 

 

 

 

 

05PPIMA Piirustus ja maalaus 3 op

 

3

 

 

 

05PELÄVÄ1 Elävän mallin piirustus I, 3 op

 

3

 

 

 

05PPLASTSOM1 Plastinen sommittelu I, 3 op

 

3

 

 

 

05PLASTSOM2 Plastinen sommittelu II, 3 op

 

 

3

 

 

Taiteen historia ja teoria 9 op     
05PYLTAHI Yleinen taidehistoria 3 op3    
05PTAHIM Modernismi ja nykytaide 3 op3    
05PMUOHIST Muotoilun historia 3 op 3   

AMMATTIOPINNOT 133 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Muotoilun perusteet 12 op

 

 

 

 

 

05JOHDMUOP Johdatus muotoiluopintoihin 3 op

3

 

 

 

 

05MUTEKÄPA Muotoilun teoria ja käsitteistö 3 op

3

 

 

 

 

05MUOPRO1 Muotoiluprosessi 1 op

3

 

 

 

 

05PÄÄTUOP1 Pääainetta tukevat opinnot 13    

Muotoilun dokumentointi 10 op

 

 

 

 

 

05DIGTOILAI Digitaalinen toimintaympäristö ja -laitteisto 1 op

1

 

 

 

 

05MUOPIIR Muotoilupiirtäminen 4 op

4

 

 

 

 

05OHJMUVA Ohjelmisto-opetus 5 op

5

 

 

 

 

Materiaalipaja 15 op

 

 

 

 

 

05OHJMUVA Ohjelmisto-opetus 5 op

5

 

 

 

 

05MATMUOVI Materiaalipaja, muovi 5 op

5

 

 

 

 

05MATEPUU Materiaalipaja, puu 5 op

5

 

 

 

 

Moniulotteinen muotoilu 17 op

 

 

 

 

 

05MUOPRO2 Muotoiluprosessi 2, 3 op

 

3

 

 

 

05KÄYTMUPA Käyttäjälähtöinen muotoilu 5 op

 

5

 

 

 

05YMPMUPA Ympäristötehokas muotoilu 4 op

 4   
05PÄÄTUOP2 Pääainetta tukevat opinnot 2, 5 op 5   
Muotoilun presentointi 1, 15 op     

05MUOTPORT Muotoilijan portfolio 2 op

 2   

05ESTEKMUOP Esitystekninen muotoilupiirtäminen 2 op

 2   

05MUODIGIVK Muotoilijan digitaalinen valokuvaus 2 op

 2   

05KÄYOHJ Käyttögraafiset ohjelmistot 4 op

 4   
05MALLVI1 Mallinnus- ja visualisointiohjelmistot 1, 5 op 5   
Muotoilupaja 14 op     

05MUPAME Muotoilupaja, metalli, 3 op

 3   
05MUPAPU Muotoilupaja, puu 3 op 3   

05MUOTMUOVI Muotoilupaja, muovi 3 op

 3   

05KOKEELPAJ Kokeellinen muotoilupaja 5 op

  5  
Muotoilija ja tuotekehitys 23 op     

05TUOKEHPR Tuotekehitysprosessi 5 op

  5  

05PROJHALL Projektinhallinta 3 op

  3  

05TAUSTA Taustoitus ja tietoperusta 5 op

  5  

05MUOTKANS Muotoilu ja kansainvälisyys 5 op

  5  
05PÄÄTUO3PA Pääainetta tukevat opinnot 3, 5 op  5  
Muotoilun presentointi 2, 10 op     
05KÄYTMUL Käyttögrafiikka ja multimedia 4 op  4  

05MALLVI2 Mallinnus- ja visualisointiohjelmistot 2, 3 op

  3  
05MUOCADCAM Cad/Cam 3 op  3  
Ammatillinen profiloituminen 17 op     

05STRAMU Strateginen muotoilu 4 op

   4 

05MUOTIDEPA Muotoilijaidentiteetti 5 op

   5 

05TULEVTPA Tulevaisuuden tutkimus 5 op

   5 
05PÄÄTUO4PA Pääainetta tukevat opinnot 4, 3 op   3 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

 

 

 

 

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu I, 15 op

 

 

 

 

 

Työharjoittelu 15 op

 

 

 

 

 

Harjoittelu II, 15 op

 

 

 

 

 

Yritysyhteistyöprojektit, t&k-toiminta 15 op

 

 

 

 

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

 ops1314-mi-teollinen-muotoilu.pdf 02.05.2013

  • No labels