Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

YRITTÄJYYS JA LIIKETOIMINTA 45 OP

04YLDPT15 Digitaalisuus palveluliiketoiminnassa 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa tarkastella palvelua käyttäjän näkökulmasta erilaisissa palveluympäristöissä

 • osaa tunnistaa palveluliiketoiminnan erityispiirteet

 • osaa arvioida ja kehittää erilaisia digitaalisia palvelukonsepteja

 • osaa arvioida digitaalisuutta toimintaympäristön muutoksena

 • osaa hallita digitaalisuuden haasteet ja mahdollisuudet arvon luomisessa

Sisältö

Palvelun luonne; palveluympäristöt; digitaalisten palvelujen käytettävyys; digitaalisuus muutosvoimana; digitaalisten palveluiden erityispiirteet, haasteet ja mahdollisuudet; digitaalisuus arvon luomisessa; digitaalisen palvelun suunnittelu koodaamisen perustana

Arviointi

Moduulin kolme opintojaksoa on tarkoitus toteuttaa yhdessä, integroidusti. Kaikki kolme opintojaksoa arvioidaan erikseen. Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla 1–5.

Opiskelumateriaalit

 • Paavola, H. & Uusikylä, M. (toim.) 2013. Rajatonta rohkeutta. Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä. Tekes. Helsinki
 • Lehti, M., Rouvinen, P. & Ylä-Anttila, P. 2012. Suuri hämmennys. Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa. Taloustieto Oy ja ETLA. Helsinki
 • Leino, A. 2010. Dialogin aika: markkinoinnin & viestinnän digitaaliset mahdollisuudet. Infor Oy. Helsinki.
 • Pajarinen, M. & Rouvinen, P. 2010. Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. ETLA. Helsinki.
 • Jaakkola, E., Orava, M. & Varjonen, V. 2009. Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua. Opas yrityksille. Tekes. Helsinki

 Materiaali täydentyy ja tarkentuu toteutuksen käynnistyessä.

 • No labels