Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

01KOOD1 OSA 1 10 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa määritellä omat vahvuutensa ja heikkoutensa
  • osaa toimia työelämän yleisten vaatimusten mukaisesti
  • osaa asettaa itselleen tavoitteita ammatillisen osaamisensa laajentamiseksi ja syventämiseksi työharjoittelun aikana

Sisältö

Ura-suunnittelu, työnhakuprosessi, työnhakuasiakirjat ja työhaastattelu, hissipuhe, työelämän pelisäännöt, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet.

Edeltävä osaaminen

Monitoriopintoja  30 op sekä Yrittäjyys ja liiketoiminta osaaminen opintoja 15 op.

Toteutus ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen ryhmätapaamisissa (infosessiot ja pienryhmätapaaminen), yksilö- ja ryhmätehtävät.
2. Etäopetus: Työelämässä suoritettavat ammatilliset työtehtävät (vähintään 6 vk) ja oppimistehtävät.
Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

  • No labels