Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

01KOOD1 OSA 1 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää tieteellisen tutkimuksen ja tiedon luonteen
  • osaa lukea tieteellistä kirjallisuutta ja referoida sitä omassa tutkimuksessaan
  • osaa asettaa tieteellisesti määritellyn ja  rajatun tutkimuskysymyksen
  • osaa määritellä tutkimuksen tavoitteet ja tavoiteltavan tiedon luonteen
  • osaa asettaa tutkimukselleen keskeiset käitteet ja viitekehyksen
  • osaa valita tutkimuksen kannalta sopivan lähestymistavan ja menetelmän

Sisältö

Tutkimuskysymyksen asettaminen, tereettisen viitekehyksen määritys, induktio ja deduktio, kirjallisuuskatsauksen laadinta, tutkimuskohteen ja kerättävän datan määrittely, datan keruusuunnitelman määritys.

Toteutus ja arviointi

Opinnäytetyön tarkastaminen (ohjaaja)

Oppimateriaali

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2004. Tutki ja kirjoita. 10. uudistettu painos. Helsinki: Tammi.

Menetelmäkurssien aineisto 

  • No labels