Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

01KOOD1 OSA 2 10 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa soveltaa oman alansa tietojaan ja taitojaan työelämässä
  • osaa arvioida ammatillista kehitystään
  • osaa raportoida työharjoittelupaikasta oppimisensa kannalta oleellisen  

Sisältö

Harjoittelupaikan tuotteet, palvelut ja toimintamallit, oppimisprosessi, oman oppimisen arviointi.

Edeltävä osaaminen

Osa 1

Toteutus ja arviointi

1. Lähiopetus: Ryhmätapaaminen.
2. Etäopetus: Oppimisprosessin dokumentointi.  Työelämässä suoritettavat ammatilliset työtehtävät.
Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali

Ohjaajan kanssa sovittu materiaali.

  • No labels