Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

01KOOD1 OSA 2 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää tutkimusdatan ja realimaailman välisen yhteyden tutkimuksen luotettavuuden ja pätevyyden näkökulmasta
  • osaa kerätä tutkimuksessa tarvittavan datan ja järjestää sen tutkimusaineistoksi
  • osaa kuvata ja analysoida tutkimusdatan

Sisältö

Tutkimusdatan keruu, järjestely ja analysointi.

Toteutus ja arviointi

Ohjaajan tarkastus ja esitysseminaari

Oppimateriaali

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2004. Tutki ja kirjoita. 10. uudistettu painos. Helsinki: Tammi.
Menetelmäkurssien aineisto.

  • No labels