Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

01KOOD1 OSA 3 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa tehdä aineiston perusteella johtopäätöksiä
  • osaa arvioida tutkimustuloksia suhteessa muihin tutkimuksiin, omaan aineistoon ja tutkimuskysymykseen
  • osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja raportoida tulokset

Sisältö

.Johtopäätökset, luetettavuus, pätevyys ja tulosten vertailu. Raportin laadinta ja esitys

Toteutus ja arviointi

Julkaisuseminaari ja arviointi. Opponointi

Oppimateriaali

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2004. Tutki ja kirjoita. 10. uudistettu painos. Helsinki: Tammi.
 

  • No labels