Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
PROSESSIKUVAUS

Lapin ammattiopisto 
Jokiväylä 9
96190 ROVANIEMI

TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA
– Mobiililaitteet työssäoppimisen ohjauksen tukena eli MobiTOP


Sisällys
Aluksi
1) Ennen työssäoppimista
2) Työssäoppimisen aikana
3) Työssäoppimisen jälkeen
Lopuksi

Aluksi


Seuraavassa kuvataan "MobiTOP työssäoppimisen ohjausmallin" toimintaprosessin. Tavoitteena on, että kuvauksen mukainen toiminta toteutuu vuoden 2015 alussa Lapin ammattiopistossa ainakin Tieto- ja viestintätekniikan, Liiketalouden ja Puutarha-alan perustutkinnoissa. MobiTOP ohjausta kehitetään osana OKM:n rahoittamaa Työ tekijäänsä opettaa -hanketta. Hankkeessa on mukana kymmenen koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea.

MobiTOP ohjauksen tavoitteena on parantaa työssäoppimisen ohjauksen laatua niin, että työssäoppimisen aikana saavutettavat oppimistulokset paranevat. Mobiilia hyödyntävä ohjaus luo mahdollisuuksia opiskelun henkilökohtaistamiselle sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrän lisäämiselle ammatillisessa perustutkinnossa. Mobiilitekniikkaa, pilvipalveluja ja langattomia yhteyksiä hyödyntävä työssäoppimisen ohjaus luo edellytyksiä oppilaitoksen (ohjaava opettaja), opiskelijan ja työssäoppimispaikan (työpaikkaohjaaja) säännölliselle ja tarpeenmukaiselle koko työssäoppimisen ajan kestävälle yhteistyölle. Teknikkaa voidaan hyödyntää myös osaamisen arvioinnissa (ammattiosaamisen näytöt).

MobiTOP on osaltaan ennakoimassa TUTKE2 mukaan tuomaan uudistusta, jossa opintoviikot korvautuvat osaamispisteillä. Osaamispisteitä annetaan tutkinnon osittain, jos opiskelijalla on tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa ja arvioinnin kriteereissä kuvattu osaaminen. Osaamisen hankkimiseen käytetty aika tai tapa, jolla osaaminen on hankittu, ei vaikuta osaamispisteiden myöntämiseen.

MobiTOP ohjausjärjestelmän mukainen työssäoppiminen etenee seuraavan prosessin mukaisesti.

 1. Ennen työssäoppimista


Opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa käydään läpi työssäopittavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kriteerit ennen työssäoppisen alkua sekä sovitaan, millä tavalla mobiilia, pilveä ja langattomia yhteyksiä hyödynnetään työssäoppimisen ohjauksessa ja myös osaamisen arvioinnissa.

 1. vaihtoehto 1. tavoitteet ja kriteerit käydään läpi erikseen opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Samalla keskustellaan ja sovitaan siitä, miten mobiilia hyödynnetään.
 2. vaihtoehto 2. tavoitteet ja kriteerit käydään läpi ja sopiminen toteutetaan yhtä aikaa opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa, joko oppilaitoksessa tai työpaikalla. Mikäli opiskelija ja ohjaavat ovat tässä tilanteessa fyysisesti eri paikassa, keskustelussa voidaan hyödyntää mobiilia (Skype, Lync, Google Talk tms.) 
 3. vaihtoehto 3. tavoitteet ja kriteerit käydään ensin läpi opiskelijan kanssa oppilaitoksessa ja työssäoppimisen alettua molempien kanssa yrityksessä. Mobiilia voidaan hyödyntää tässä ainakin niin, että opettaja on tilanteessa oppilaitoksessa ja yhteydenpito toteutuu Skypen tai vastaavan välityksellä. 
 4. vaihtoehto 4. Yhdistellään tarkoituksenmukaisella tavalla edellisiä vaihtoehtoja. Oleellista on, että sekä työpaikkaohjaaja että opiskelijat ovat ennen työssäoppimisen alkua saaneet perehdytyksen tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kriteereihin ja että mobiilien soveltamisesta ennen työssäoppimisen alkua on sovittu ja kaikilla osapuolilla on siitä yhteinen näkemys.

HUOM!
Ennen työssäoppimista myös varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat perehtyneet – tällä hetkellä Optimassa sijaitsevaan – "Työssäoppimaan palvelualoille" ohjaustilaan, josta löytyvät mm. erilaiset työssäoppimiseen liittyvät sopimukset, arviointilomakkeet sekä tutkinnonosien ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kriteerit. Tästä "pilvipalvelusta" löytyy periaatteessa kaikki opiskelijan ja yrittäjän kannalta oleellinen tieto työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä. Tavoitteena on, että palvelu/materiaali siirretään MobiTOP järjestelmän kehittämisen yhteydessä Optimasta mobiiliystävällisemmälle palvelimelle/järjestelmään.
Ennen työssäoppimisjakson alkua on erityisen tärkeää, että osapuolet ovat perehtyneet tutkinnon osan, jonka ammattitaitoa työssäoppimalla opitaan, ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kriteereihin. MobiTOP mahdollistaa vaatimuksiin ja kriteereihin palaamisen eri tilanteissa työssäoppimisen aikana, tavoitteena niitä koskevan ymmärryksen syveneminen ja oikeudenmukainen ammattiosaamisen näyttöä koskeva arviointi.


 1. Työssäoppimisen aikana


Työssäoppimisen aikana ohjaava opettaja, opiskelija ja työpaikkaohjaaja ovat yhteydessä mobiilia hyödyntäen tavalla, josta ennen työssäoppimisen alkua on sovittu. Mobiilin hyödyntäminen työssäoppimisen aikana riippuu paljon siitä, minkä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten saavuttamisesta tutkinnon osassa on kysymys ja kuinka laadukkaan oppimisympäristön yritys/työssäoppimispaikka opiskelijalle tarjoaa. Mobiilia voidaan hyödyntää muun muassa seuraavasti

 • opiskelija ja työpaikkaohjaaja keskustelevat yhdessä Optimasta (myöhemmin uudesta järjestelmästä) löytyvistä tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksista yrityksessä. Mobiilin avulla vaatimukset löytyvät "verkosta" nopeasti ja niihin voidaan erilaisissa oppimis- ja/tai ongelmatilanteissa joustavasti palata. Materiaalia ei ole tarpeen säilyttää paperimuodossa erilaisissa kansioissa tai kirjekuorissa, kuten tällä hetkellä pitkälti tehdään.


 • opiskelija, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja keskustelevat työssäoppiseen liittyvistä haasteista, ammattitaitovaatimuksista, arvioinnista tms. Skypen tai jonkin muun mobiililla luontevasti käytettävissä olevan keskusteluohjelman kautta. Keskusteluja voidaan toteuttaa tietenkin tarvittaessa myös puhelimitse.


 • opiskelija jakaa erilaisia työssäoppimiseen liittyviä kuvia tai videoita sovitun pilvipalvelun kautta ohjaavalle opettajalle sekä työpaikkaohjaajalle katsottavaksi. Kuvia tai videoita voidaan jakaa katsottavaksi myös esimerkiksi oman alan opiskelijoille. Niiden avulla voidaan keskustella työssäoppimisen etenemisestä ja oppimistuloksista (oppimisen arviointi). Nämä mahdollistavat myös luontevan oppimista koskevan vertaisarvioinnin. Kuvien ja videoiden tuottamien ja jakaminen on tietenkin varsin helppoa mobiililaitteilla – perusälypuhelimet riittävät tässä.


 • Työssäoppimisen etenemistä kuvataan blogissa tai yhteisesti sovitussa sosiaalisessa mediassa kaikille siitä periaatteessa kiinnostuneille. Täällä jaetaan siihen liittyvää visuaalista materiaalia. Tällä tavalla sekä ohjaavat opettajat että muut opiskelijat voivat luontevasti seurata työssäoppimisen etenemistä ja esimerkiksi sen toimivuutta ammattitaitovaatimusten saavuttamisen kannalta.

 

 • Mobiilin avulla palvelimelta helposti ja nopeasti löytyvät tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kriteerit mahdollistavat sen, että näihin voidaan luontevasti palata työssäoppimisen aikana: "checkpoint" keskusteluissa arvioidaan onko osaaminen kehittynyt oikeaan suuntaan ja missä on vielä parannettavaa.

 

 • Opetushallituksen kirjoittamien kriteerien rinnalle palvelimelle tuotetaan "kiteytetyt arvioinnin kriteerit", joita on mahdollista havainnollistaa myös kuvamateriaalilla.

 

 1. Työssäoppimisen jälkeen


Työssäoppimisen lopulla tai sen jälkeen toteutetaan ammattiosaamisen näyttö ja näyttöä koskeva arviointikeskustelu. Ammattiosaamien näyttö järjestetään yleensä työssäoppimispaikalla ja siinä opiskelija osoittaa, että millä tutkinnon osan arviointikriteerien määrittämällä tasolla ammattitaito on. Näytön ottaa yleensä vastaa työssäoppimisen ohjaaja. Näytön jälkeisessä arviointikeskustelussa mukana ovat ohjaava opettaja, opiskelija ja työpaikkaohjaaja/näytön vastaanottanut työpaikan edustaja.
Työssäoppimisen jälkeen mobiiliohjausta voidaan hyödyntää mm.

 • Ohjaava opettaja on mukana näyttökeskustelussa ulkoisten palvelimien, mobiilin/IT:n välityksellä. Tämä on tarkoituksenmukaista erityisesti silloin, jossa näyttö on annettu toisella paikkakunnalla kuin missä oppilaitos sijaitsee.


 • Opiskelijan näytössä tai näyttöä varten tuottamaan materiaali sijoitetaan pilvipalveluun, jonka kautta myös ohjaava opettaja voi perehtyä materiaaliin ennen arviointikeskustelua. Tämä vahvistaa osapuolten mahdollisuuksia valmistautua keskusteluun.


 • Ennen arviointikeskustelua tutustutaan työssäoppimisjaksoon sekä sitä seuraavan näytön sisältöön alustalta/sosiaalisesta mediasta, johon opiskelija on jakanut työssäoppimista ja/tai näyttöä koskevaa materiaalia. Tämä voi olla esimerkiksi blogiin tutustumista.


 • Näyttömateriaali (tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kriteerit, arviointilomakkeet, palautelomakkeet jne.) on käytettävissä ulkoisella palvelimelta pilvessä. Materiaalia on arviointikeskustelussa esillä mobiilin kautta. Myös itse arviointimerkinnät tehdään mobiilin kautta suoraan palvelimelle, missä niitä "tietojärjestelmästä" riippuen voidaan eri tavoin hyödyntää.


Lopuksi


Esitetty prosessikuvaus osoittaa millaisia mahdollisuuksia mobiilaitteet, pilvipalvelut ja langattomat yhteydet työssäoppimisen ohjaukselle tuottavat. Voidaan todeta, että mobiiliohjauksen mahdollistava teknologia on jo laajasti suomalaisten ammattioppilaitosten käytössä. Avoin kysymys kuitenkin on, että kuinka hyvin oppilaitokset osaavat työssäoppimisen ohjauksessa tuota teknologiaa soveltaa. Haasteena kuvatun prossin täysipainoiselle toteuttamiselle on toimivan "topohjausmobiilialustan" kehittäminen (Optima ei taivu kaikkeen) sekä opettajien ja työpaikkaohjaajien taitojen mobiilin hyödyntämisessä parantaminen.

Mobiili tuo työssäoppimisen ohjaukseen aidon reaaliaikaisuuden, joka tukee "osaamispisteajattelua": ammattiin oppiminen ei toteudu "lineaarisesti" rakentamalla uutta aiemmin opitun päälle, vaan ratkomalla kussakin hetkessä työn tekemiseen liittyviä ongelmia. Mobiili tukee näiden ongelmien ratkaisua mm. helpottamalla tiedon hakua ja vuorovaikutusta.

Prosessikuvauksessa käytetyt kuvat on poimittu erilaisista "free pictures" lähteistä, jotka ovat vapaasti hyödynnettävissä muun muassa julkisten esitysten tekemisessä.

140 Comments

 1. Anonymous

  Beta Best Prices For Motillum Suprax 400mg For Sale online cialis Can Amoxicillin Be Taken With Prevacid Real Progesterone Pills Visa No Prior Script
 2. Anonymous

  Elocon On Sale Priligy Stories Comprare Viagra A Roma levitra with dapoxetine reviews Acheter Cialis Tadalafil 20mg Order Viagra On Line Zithromax Dose For Cats Kamagra O Viagra Brand Cialis For 3.92 Us Online finasterida generico comprar propecia Cephalexin For Animals Propecia Rogaine Female Hair Loss American Viagra Store Clomid A Acheter viagra online Cialis Dangereux Risques Ou Curetage Pris Du Cytotec Penicillin Keflex Allergy Bracelets Cialis Algerie How Do I Ask My Doctor For Propecia cialis overnight shipping from usa isotretinoin 10mg skin health Supreme Suppiers Cod Zentel Medication Pharmacy Online Paharmcy Canada No Perscription canadian cialis Amoxicillin Vs Penicillin Toothache Antibiotic Online Mexico Information Amoxicillin
 3. Anonymous

  Kamagra Or Malegra Cialis Contre Indications Canadian Pharmacies Online viagra online Achat Levitra Viagra For Sale Without A Prescription Cialis Lilly Online
 4. Anonymous

  Propecia Aparato Digestivo Dapoxetina Yahoo Viagras Cialis buy viagra online Viagra Sold In Usa Free Shipping Stendra Ed Secure Fedex Shipping Online Utah Cheap Nexium Online No Prescription Propecia Effetti Collaterali Di Finasteride online pharmacy Baclofene Achat En Ligne Canadian Pharms Diflucan And Canadian Pharmacy Cialis 5 Mg Precio En Farmacia cialis Non Prescription Azelastine Cialis In Der Apotheke Kamagra Gel Online Kaufen Jenerik Priligy cialis cheapest online prices Cheap Propecia Without Rx Thadafil Cialis No Me Hizo Efecto Kamagra And Antibiotics Kann Viagra Suchtig Machen duroval kamagra Levitra Orodispersible Rezeptfrei
 5. Anonymous

  get a personal loan with bad credit loans for bad credit i need cash fast payday express
 6. Anonymous

  what is viagra used for buy viagra online viagra femenina cheap viagra
 7. Anonymous

 8. Anonymous

  buy cialis singapore generic cialis online lowest price generic cialis online pharmacy buy generic cialis
 9. Anonymous

  unsecured personal loans for people with bad credit same day payday loans payday loans pennsylvania same day loans online
 10. Anonymous

 11. Anonymous

  paydays loans online loans top ten payday loans payday online loans
 12. Anonymous

  cialis generic canada cialis generic alpha blockers http://www.cialisnorxs.com/ - magnus sildenafil cialis generic pills
 13. Anonymous

  Flance custom powerpoint presentation http://www.buyessayxus.com/ - essay help
 14. Anonymous

  Photly 007 viagra uk http://www.viagrakr.com/ - viagra otc viagra michCink
 15. Anonymous

  professional cover letter writing service essay writing custom home sales cover letter
 16. Anonymous

 17. Anonymous

  http://cialisbuygen.com cheap viagra pills for sale http://cialisbuygen.com canadian pharmacy meds online http://www.cialisbuygen.com
 18. Anonymous

 19. Anonymous

 20. Anonymous

  online pharmacy http://canadianpharmacieslink.com/ online drugstore
 21. Anonymous

  online pharmacy http://canadianpharmaciesoffer.com/ canadian pharmacies
 22. Anonymous

 23. Anonymous

 24. Anonymous

 25. Anonymous

 26. Anonymous

  best online pharmacy http://canadianpharmaciesnorth.com/ canadian pharmacy
 27. Anonymous

 28. Anonymous

 29. Anonymous

 30. Anonymous

 31. Anonymous

 32. Anonymous

 33. Anonymous

 34. Anonymous

 35. Anonymous

 36. Anonymous

 37. Anonymous

 38. Anonymous

 39. Anonymous

 40. Anonymous

 41. Anonymous

 42. Anonymous

 43. Anonymous

 44. Anonymous

 45. Anonymous

 46. Anonymous

  nizoral alternative cialis 20mg buy generic cialis magnus sildenafil cialis generic pills cialis generic name cialis 20mg
 47. Anonymous

  http://canadabuyeds.com/ - buy cheap generic viagra online cialis pfizer viagra buy online
 48. Anonymous

  payday loans online bad credit payday loans online lending companies personal loans online
 49. Anonymous

 50. Anonymous

 51. Anonymous

  online pharmacy canada http://canadianonlinepharmacysl.com/ online drugstore
 52. Anonymous

 53. Anonymous

 54. Anonymous

  Prix Du Levitra En Pharmacie En Belgique Cephalexin 500 Mg Dosage Amoxicillin Effects On Teeth cialis Original Viagra In Karachi
 55. Anonymous

  Where To Buy Tamoxifen Online Cheap Viagra Tablets Amoxicillin 500mgs viagra Amoxicillin Online Canada
 56. Anonymous

 57. Anonymous

 58. Anonymous

  Kamagra Plus 20mg Viagra 24h Levitra Chimica cheap cialis online Propecia Cost Prescription Fluoxetine No Script Needed Amex Accepted
 59. Anonymous

  Nutrition and palpable activity are leading parts of a tonic viagra without a doctor prescription lifestyle when you have diabetes. Along with other benefits, following a nutritious meal plan and being influential can resist you look after your blood glucose level, also called blood sugar, in your goal range. To take care of your blood glucose, you difficulty to counterpoise what you pack away and eye-opener with physical occupation and diabetes remedy, http://withoutdoctorprescriptionusa.com viagra without a doctor prescription walmart if you take any. What you choose to feed-bag, how much you take in nourishment, and when you eat are all respected in keeping your blood glucose direct in the assortment that your well-being care together recommends. Eating graciously and being physically physical most days of the week can improve you. 2014 - 2019 Disclaimer nearby viagra sans ordonnance Joomla
 60. Anonymous

  A 2012 study in the monthly HIV Medicine canadian pharmacy indicates that a man with HIV living in a high-income country would add 42 years to their life expectancy if they make a diagnosis at seniority 28. Without barely acceptable treatment, however, HIV can rapidly start to expense cells in the immune system. Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) is a chronic, potentially life-threatening prerequisite caused by canadian online pharmacy http://pharmaciescanadian.net the considerate immunodeficiency virus (HIV). At near damaging your immune scheme, HIV interferes with your council's ability to fight the organisms that occasion disease. HIV is a sexually transmitted infection (STI). 2008 - 2019 Powered about viagra without doctor prescription phpBB
 61. Anonymous

  The slew of people with diabetes has nearly cephalexin quadrupled since 1996. Ubiquitousness is increasing worldwide, only in low- and middle-income countries. The causes are complex, but the swell is charges in neighbourhood to increases in the number of people who are overweight http://cephalexin.500mgantibiotics.com keflex antibiotic, including an increase in rotundity, and in a widespread lack of bones activity. In April 2003, WHO published the Global communiqu‚ on diabetes, which calls after action to curtail revelation to the known hazard factors exchange for transcribe 2 diabetes and to correct access Generated through cephalexin 500mg capsule antibiotic to and quality of woe quest of people with all forms of diabetes.
 62. Anonymous

  viagra internet versand http://www.edwithoutdoctor.com viagra generic found viagra my husband's pocket generic viagra viagra feedback 2002 - 2019 Disclaimer by http://ductmate.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.edwithoutdoctor.com generic viagra phpBB
 63. Anonymous

  initial and primary use of viagra http://viagra-sansordonnance.org viagra site vente viagra fiable viagra homme differences entre cialis et viagra 2018 - 2019 Powered by http://gogvo.com/redir.php?url=http://viagra-sansordonnance.org viagra homme Bitrix-2
 64. Anonymous

  buy viagra local chemist http://www.vigrawithoutadoctorprescription.org viagra without a doctor prescription viagra njuЕЎkalo generic viagra viagra para jovenes de 23 aГ±os 2014 - 2019 Powered by http://slimwrap.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.vigrawithoutadoctorprescription.org viagra pills XenForo
 65. Anonymous

  viagra tab 100mg http://viagrafortunegraphite.com generic viagra pastilla generica viagra viagra pills for men remedio natural equivalente viagra 2006 - 2019 Generated by http://main-rutor.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrafortunegraphite.com XenForo
Write a comment…