Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 0701D1103 DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENTA I, 3 OP

 Osaamistavoitteet

 Opintojakson tavoitteena on tutustua matemaattisen analyysin peruskäsitteisiin ja oppia soveltamaan niitä koulutusohjelman mukaan esimerkiksi kinematiikkaan, lujuusoppiin tai sähköoppiin.

 Sisältö

  • funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta
  • integraalifunktio ja määrätty integraali
  • derivaatan ja integraalin yleiset perusominaisuudet ja tavallisimpien funktioiden derivoimis- ja integroimiskaavat
  • ääriarvot ja käännepisteet
  • pinta-ala, painopiste ja momentti

 Edeltävät opinnot

 0701MP103 Matematiikan perusteet tai vastaavat tiedot, 0701GT203 Geometria ja trigonometria

 Suoritustapa ja arviointi

Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista. Arviointi tapahtuu tuntiosaamisen, harjoitustehtävien ja välikokeiden tai tentin perusteella.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Launonen, E., Sorvali, E. & Toivonen, P. 2003. Teknisten ammattien matematiikka 3 C. 7. painos. Helsinki: WSOY

  • No labels