Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0701FK103 FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSOPINNOT 3 OP

Osaamistavoitteet

 

Opiskelija kehittää ja syventää fysiikan ja kemian käyttötaitoja niin, että ammattikoulupohjaiset opiskelijat voivat jatkaa fysiikan ja kemian opintoja yhdessä ylioppilaiden kanssa. Opiskelija oppii laskemaan fysiikkaan ja kemiaan liittyviä peruslaskuja.

Sisältö

 Fysiikan keskeiset asiat

  • suurelaskenta
  • mekaniikka; kinematiikan perusteet, dynamiikka

Kemian keskeiset asiat

  • kemian peruskäsitteet ja niiden oikea ymmärtäminen
  • atomin rakenne
  • jaksollinen järjestelmä keskeisimpine sovelluksineen
  • ainemäärä
  • kemian peruslaskutehtävät

Suoritustapa ja arviointi

Oppitunnit, harjoitukset, etätehtävät ja tentit. Arvostelu hyväksytty/hylätty. Opintojakson voi suorittaa myös

näyttökokeella, joka järjestetään opintojakson alussa.

Opiskelumateriaali

Harjoitustehtävä, moniste ja luennot.

Antila, Karppinen, Leskelä, Mölsä & Pohjakallio, TEKNIIKAN KEMIA, 10., uudistettu painos, Edita Prima Oy, Helsinki 2008.

Oheislukemistona voi tutustua jo insinöörikoulutuksen oppikirjaan Hautala, M. & Peltonen, H. 2007. Insinöörin (AMK)

FYSIIKKA osa 1. 8. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

  • No labels