Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0701GT203 GEOMETRIA JA TRIGONOMETRIA 3 OP

 

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on taso- ja avaruusgeometrian sekä ja trigonometrian käyttötaidon kehittäminen ja syventäminen niin, että opiskelijat voivat jatkaa matematiikan opintoja sekä osaavat soveltaa matemaattisia menetelmiäerityisesti luonnontieteiden, mekaniikan ja sähkötekniikan opinnoissa.

Opiskelija

  • osaa ratkaista suorakulmaisen kolmion Pythagoraan lauseen ja trigonometrian avulla
  • osaa laskea vektoreita yhteen ja kertoa vektorin skalaarilla
  • osaa jakaa tason vektorin komponentteihin
  • osaa ratkaista vinokulmaisen kolmion sini- ja kosinilauseen avulla
  • osaa ratkaista tasomonikulmioilla mallinnettavia geometrian tehtäviä
  • osaa ratkaista ympyrän kaaren pituuden ja ympyrän tavallisimpien osien pinta-aloja
  • osaa piirtää trigonometristen funktioiden kuvaajia perustapauksissa
  • osaa tarvittaessa käyttää summa- ja erotuskulman trigonometristen funktioiden kaavoja
  • osaa ratkaista yksinkertaisia trigonometrisia yhtälöitä

Sisältö

Tasogeometrian perusteet, tason vektorin jako komponentteihin, suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometria, trigonometriset funktiot, trigonometrian kaavat, trigonometriset yhtälöt.

Suoritustapa ja arviointi

 

Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista. Arviointi tapahtuu tuntiosaamisen, harjoitustehtävien ja välikokeiden tai tentin perusteella.

Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

 Launonen, E., Sorvali, E. & Toivonen, P. 2007. Teknisten ammattien matematiikka 3 B. 7.-11. painos. Helsinki: WSOY.

 

  • No labels