Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0701KE103 KEMIA 3 OP

 

 

Osaamistavoite

Opiskelija hallitsee kemian peruslainalaisuudet ja laskutoimitukset niin, että pystyy soveltamaan niitä omaan ammattialaansa.

Sisältö

  • aineen rakenne
  • jaksollinen järjestelmä
  • ainemäärä ja stoikiometria
  • aineen olomuodot
  • seokset
  • kemiallinen reaktio
  • lämpökemia
  • hapot ja emäkset
  • sähkökemia

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitukset, etätehtävät ja välikokeet

Arviointi asteikolla 1 - 5

 

Opiskelumateriaali

 Antila, Karppinen, Leskelä, Mölsä & Pohjakallio, TEKNIIKAN KEMIA, 10., uudistettu painos, Edita Prima Oy, Helsinki 2008

Edeltävät opinnot

0701FK103 Fysiikan ja kemian perusopinnot

  • No labels