Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

00701OK103 ORGAANINEN KEMIA JA KEMIAN LABORAATIOT 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee orgaanisen kemian peruskäsitteet ja reaktiotyypit niin, että pystyy soveltamaan niitä omaan ammattialaansa. Opiskelija osaa huomioida kemiallisen työturvallisuuden sekä osaa suorittaa yksinkertaisia laboratorioanalyysejä.

Sisältö

  • orgaanisen kemian systemaattinen nimistö
  • funktionaaliset ryhmät
  • orgaaniset reaktiotyypit
  • kemiallinen työturvallisuus
  • laboratorioharjoitukset

Suoritustapa ja arviointi

 Luennot, harjoitukset, etätehtävät, laboratoriotyöt+työselostukset ja tentti.

Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

Antila, Karppinen, Leskelä, Mölsä & Pohjakallio, TEKNIIKAN KEMIA, 10., uudistettu painos, Edita Prima Oy, Helsinki 2008

Luentomuistiinpanot

 

Edeltävät opinnot

0701KE103 Kemia

  • No labels