Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0701T1103 TILASTOMATEMATIIKKA 1, 3 OP

 Osaamistavoitteet

 Opiskelija perehtyy empiirisen tilastoaineiston kuvaamiseen, käsittelyyn ja analysointiin, todennäköisyyslaskennan alkeisiin ja tärkeimpiin teoreettisiin jakaumiin.

Sisältö

  • empiiriset jakaumat ja tunnusluvut
  • regressio ja korrelaatio
  • tärkeimmät diskreetit ja jatkuvat jakaumat sekä niiden tunnusluvut
  • estimoinnin ja tilastollisen testauksen alkeet

 Edeltävät opinnot

 0701MP103 Matematiikan perusteet

 Suoritustapa ja arviointi

Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista. Arviointi tapahtuu tuntiosaamisen, harjoitustehtävien ja välikokeiden tai tentin perusteella.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

 

Launonen, E., Sorvali, E. & Toivonen, P. 2006. Teknisten ammattien matematiikka 3 E. Todennäköisyyslaskenta ja

tilastomatematiikka. 1. painos. Helsinki: WSOY.

  • No labels