Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0750IC103 ICT-VALMIUDET 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää ja hyödyntää Tekniikan alan ATK-järjestelmää ohjelmistoineen sekä on tietoinen eri järjestelmien mahdollisuuksista.

Opiskelija kykenee käyttämään tietokonetta työvälineenä ammattiopintojen tukena.  

Sisältö

  • käyttöjärjestelmät
  • tekstinkäsittely
  • taulukkolaskenta
  • esitysgrafiikkaohjelmat
  • tietokannat, tietohaut ja niihin liittyvät kirjastopalvelut
  • elektroniset aineistot
  • internet-palvelut
  • sosiaalisen median mahdollisuudet 

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitustyöt ja tentti.

Arviointi asteikolla 1 – 5.
 

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali ja muu alaan liittyvä kirjallisuus.

  • No labels