Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0750JO803 JOHTAMINEN 3 OP

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustua johtamisen perusteisiin, strategiseenjohtamiseen sekä harjoitella esimiestyötä sekä tiimin- ja projektienjohtamista.

Opiskelija

  • ymmärtää johtamisen ja esimiestyön merkitykseen yrityksen toiminnan kannalta
  • ymmärtää esimiehen roolin ja tehtävien laaja-alaisuuden
  • osaa suunnitella ja johtaa tiimityötä ja projektitehtäviä
  • pystyy suunnittelemaan ja johtamaan yrityksen strategiatyötä

 Sisältö

Liikkeenjohtamisen prosessi, esimiehen roolit ja tehtävät, strateginen johtaminen, projektijohtaminen ja tiimityö, työelämän muutokset ja valmentava johtajuus, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, palautteenanto, johtaminen monikulttuurisessa ympäristössä.

 Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja tentti.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

 

Opiskelumateriaali

Karlos, A., Martinsalo, M. & Kujala, J. 2006. Projektiliiketoiminta. WSOY.

Vanhala, S., Laukkanen, M. & Koskinen, A.2002. Liiketoiminta ja johtaminen, 3. uudistettu painos, KY-Palvelu Oy.

Salminen, J. 2006. Uuden esimiehen kirja, sekä muu luentomateriaali ja –aineisto.

  • No labels