Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0750LT803 LOGISTIIKKA JA TUOTANNONOHJAUS 3 OP

 Osaamistavoitteet

 Opiskelija

  • tuntee logistiikan terminologian
  • ymmärtää arvoketjun muodostumisen ja logistiikan mahdollisuudet vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen
  • tuntee ostoprosessin , varastoinnin sekä tuotannon perusteet
  • saa valmiuksia käyttää toiminnan kehittämisen ja valvonnan menetelmiä
  • ymmärtää toimitusehtolausekkeet toimitusta ohjaavana kauppasopimuksen osana.
  • tuntee tuotannon ohjauksen käsitteet 
  • hallitsee perustiedot tuotantoprosessin toiminnoista

 Sisältö

 Logistiikkakäsite, ostotoiminta, toimitusehtolausekkeet, varastointi, tuotannon perusteet, menetelmiä: varaston kiertonopeus, toimituserän koon määritys, ABC-analyysi jne, tuotannonohjauksen ympäristö

Suoritustapa ja arviointi 

Luennot, harjoitukset, tehtävät, tentti

Arviointi asteikolla 1 – 5

Opiskelumateriaali

 Luennot, monisteet

  • No labels