Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0750YT802 YRITYSTALOUS 2 OP

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustua yritystoimintaan ja yrityksen perustamiseen sekä perehtyä yritystalouden

perusteisiin ja keskeisiin osa-alueisiin.

Opiskelija-

  • osaa arvioida yritystoiminnan aloittamisen edellytyksiä
  • ymmärtää yritystalouden merkityksen yrityksen menestymisen kannalta
  • pystyy suunnittelemaan liiketoimintaa ja ymmärtää yrityksen kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvät peruskäsitteet
  • pystyy arvioimaan yrityksen kannattavuutta, vakavaraisuutta ja tuottavuutta keskeisten tunnuslukujen valossa.
  • pystyy laatimaan ja esittämään alustavan liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelmat oman liikeideansa pohjalta.

Sisältö

Yrityksen talousohjaus , liikeidea ja verkostot, yritysmuodot ja yrityksen perustaminen, ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi, budjetointi ja rahoituslaskelmat, yritysverotus.

 Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja tentti.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Kallio, Ripatti & Tanni (2008) Oma yritykseni. TAT-Palvelu Oy.

Neilimo & Uusi-Rauva (2005) Johdon laskentatoimi. Edita.

Viitala & Jylhä (2001) Menestyvä yritys. Liiketoimintaosaamisen perusteet. Edita.

Muu luentomateriaali

  • No labels