Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 0753MR905 MALLISTON RAKENNE JA MARKKINOINTI 5 OP

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehtyä malliston rakenteen suunnittelun lähtökohtiin, segmenttiajatteluun ja ymmärtää miten malliston sisältö ja asiakaslähtöinen markkinointi kytkeytyvät toisiinsa, sekä tutustua markkinoinnin merkitykseen yrityksen menestystekijänä, pohtia kuluttajien käyttäytymistä sekä keinoja malliston markkinointiin ja kuluttajien tavoittamiseen.

Opiskelija

  • ymmärtää trendien merkityksen malliston suunnittelussa
  • ymmärtää asiakaslähtöisen markkinoinnin ja suunnittelun roolin yrityksen toiminnassa
  • ymmärtää brandin rakentamisen keskeiset elementit
  • osaa laatia toimivan mallistokokonaisuuden eri toimitusjaksoille
  • osaa laatia ja esittää malliston markkinointisuunnitelman

 Sisältö

Malliston rakenteen merkitys vaatetusyrityksen tuotannossa ja markkinoinnissa, malliston rakenne ja toimivuus valittuun asiakassegmenttiin perustuen, asiakaslähtöinen markkinointiprosessi, trendit ja analyysit malliston suunnittelun ja markkinoinnin pohjana, brändin rakentaminen ja keskeiset kilpailukeinot, B2B ja kuluttajamarkkinointi, mainonta ja mielikuvamarkkinointi, markkinointiviestintä, markkinoinnin kannattavuuden arviointi.

 Suoritustapa ja arviointi

Opintojakso muodostuu luennoista sekä suullisista ja kirjallisista harjoituksista.

Arviointi tapahtuu aktiivisen tuntiosaamisen, harjoitus- ja etätehtävien sekä mallistokokonaisuuden suunnittelun ja portfolion sekä markkinointisuunnitelman perusteella.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

 Opiskelumateriaali

Bergström, S. & Leppänen, A. 2003. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita.

Isohookana, H. 2007. Yrityksen markkinointiviestintä. WSOYpro.

sekä luentomateriaali, alan lehdet sekä, opintojakson alussa sovittava materiaali.

  • No labels