Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0753TM404 TEKSTIILIEN MATERIAALIT JA RAKENTEET 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa perustiedot tärkeimmistä kuitujen valmistusmenetelmistä, käyttökohteista ja hoito-ominaisuuksista
  • osaa vertailla erilaisten kuitutuotantomenetelmien etuja ja haittoja taloudellisista ja ekologisista lähtökohdista
  • tuntee lankojen ja tasomaisten tekstiilirakenteiden valmistustekniikoita
  • hallitsee lankanumeroinnin
  • tunnistaa kudottujen ja neulottujen tasomaisten tekstiilituotteiden yleisimmät sidokset ja merkintätavat
  • osaa tavallisimmat vaatetusmateriaalien kauppanimet

Sisältö

Tekstiilikuitujen ominaisuudet ja rakenne, kuitujen historia, kuitujen tutkimus ja tulevaisuuden kuidut. Lankojen ja tasomaisten tekstiilituotteiden rakenteet ja valmistustekniikat sekä niiden vaikutus vaatetusteknisiin ominaisuuksiin

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, seminaariesitys ja tentti.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Boncamper, I. 2011. Tekstiilioppi kuituraaka-aineet. Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinna.

Monisteet, verkkomateriaali.

  • No labels