Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0753TT603 TEKSTIILIEN TESTAUS 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tunnistaa tekstiilimateriaalien fysikaalisia, kemiallisia, biologisia ja nk. tekstiiliominaisuuksia ja niiden määritys- ja mittausmenetelmiä
  • tuntee kuitujen, lankojen ja tasorakenteiden perustutkimusmenetelmät ja -laitteet
  • osaa etsiä tietoa alan standardeista ja osaa toteuttaa standardien mukaisia testauksia sekä laatia testausraportteja
  • osaa laatia hoito-ohjeet vaatetukselle
  • ymmärtää testauksen merkityksen TEVA- teollisuudelle ja loppukäyttäjälle

Sisältö

Tekstiilien testauslaitteet ja –menetelmät, kansalliset ja kansainväliset standardit, tekstiilien tunnistus

 

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, testauksen laboratoriotyöt ja raportti, tentti

Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

Monisteet, verkkomateriaali. Sovitaan opintojakson alussa

  • No labels