Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 0753VE903 VAATETUTEKNIIKAN ENGLANTI 3 OP

 Osaamistavoitteet

 Opiskelija

  • osaa sujuvasti esitellä yrityksen ja tuotantoprosessin
  • löytää alansa tekstistä ydinajatuksen nopeasti ja ymmärtää yksityiskohdatkin apuvälineiden avulla
  • pystyy pitämään suullisen esityksen oman alansa aiheesta
  • osaa kirjoittaa omaa alaansa koskevan muodollisen raportin
  • osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksestaan työpaikkahaastattelussa sopivalla asiatyylillä
  • osaa suunnitella ja arvioida omaa oppimistaan

 Sisältö

 Vaatetustekniikan sanasto ja tekstejä, yrityksen esittely, prosessin kuvaus, lukustrategiat, elektronisten sanakirjojen käyttö, työpaikkahaastattelu, muodollisen raportin kieli.

 Edeltävät opinnot

 01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op

 Suoritustapa ja arviointi

Kirjalliset ja suulliset harjoitustyöt, mahdollinen portfolio ja tentti. Arvosanaan vaikuttavat myös opiskelijan aktiivisuus, yrittäminen ja yhteistyötaidot (ryhmä- ja parityöskentely).

Arviointi asteikolla 1 – 5.

 Opiskelumateriaali

 Opiskelumoniste, hankitaan opiskelun alussa.

  • No labels