Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0753VF505 VAATETUSTEKNIIKAN FYSIIKKA, 5 OP

 Osaamistavoitteet

 Opiskelija

  • tuntee kaasujen ja höyryjen ominaisuuksia sekä lämpöoppia
  • tuntee sähköopin perusteet

Sisältö

Paine, kalorimetriaa, lämmön siirtyminen, ideaalikaasun tilayhtälö, ilman kosteus, sähköstatiikka, tasavirtapiirit, laboratoriotyöt.

Edeltävät opinnot

0750ME303 Mekaniikka

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, tentti ja laboratoriotöihin osallistuminen

Arviointi asteikolla 1-5.

 

Opiskelumateriaali

Hautala, M. & Peltonen, H. 2007. Insinöörin (AMK) FYSIIKKA osa 1. 8. painos. Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä

Opettajan antama lisämateriaali.

  • No labels