Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0753VF603 VAATETUSFYSIOLOGIA 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää ihmisen, ympäristön ja vaatetuksen vuorovaikutuksen tekstiilimateriaalien ja vaatteiden suunnittelussa, valmistuksessa ja valinnassa
  • tunnistaa vaatetusfysiologisessa tutkimuksessa käytettäviä testausmenetelmiä ja -laitteita
  • osaa hankkia tietoa työ- ja suuojavaatetuksen valintaan, käyttöön ja hankintaan liittyviin kysymyksiin

Sisältö

Vaatetusfysiologia tutkimusalueena, ihmisen lämmönsäätely, kylmän ja kuuman vaikutukset ja sopeutuminen, vaatetuksen lämmöneristävyys ja funktionaaliset ominaisuudet, työ- ja suojavaatetus

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, etäopiskelu, harjoitukset ja tentti

Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

Risikko, T., Marttila-Vesanen, R. 2006, Vaatteet ja haasteet. 1. painos. WSOY, Helsinki

  • No labels