Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0753VH906 VAATETUSALAN HANKINTATOIMINTA 6 OP

 Osaamistavoitteet

 Opiskelija

  • tietää yrityksen kansainvälistymisen muodot
  • tuntee vaatetusalan kansainväliseen hankintatoimintaan liittyvän termistön
  • harjaantuu kommunikoimaan vieraalla kielellä ulkomaisten yhteistyökumppanien kanssa
  • osaa ohjeistaa vaatetusalan ulkomaista hankintatoimintaa englannin kielellä
  • osaa laatia toimivia mitoitusohjeita erilaisille tuotteille
  • osaa suunnitella ja toteuttaa opintomatkan ulkomaiseen yhteistyökohteeseen
  • tuntee ekologisen ja eettisen tuotantotoiminnan periaatteet

Sisältö

Kansainvälinen toiminta ja valmistuttaminen ulkomailla, yrityksen kansainvälistyminen, alihankinta ulkomailla, ulkomaisen tuotannon ohjeistaminen, tullaustoiminta, ekologinen ja eettinen valmistus, yrityskulttuurit eri maissa ja yritys- tai messumatka ulkomaille

 Suoritustapa ja arviointi

 Aktiivisuus kontaktiopiskelussa, etäopiskelu ja harjoitustyöt opintomatkan suunnittelu, toteutus ja raportointi sekä tentti

Jakson voi liittää ulkomailla suoritettavaan harjoitteluun, jolloin se raportoidaan suullisesti ja kirjallisesti

Arviointi asteikolla 1-5

 Opiskelumateriaali

 Luentomateriaali sekä opintojakson alussa sovittava kirjallisuus.

  • No labels