Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0753VP1003 VAATETUSALAN TUOTEKEHITYSPROJEKTI 3 op

 Oppimistavoitteet

 Opiskelija

  • osaa laatia projektisuunnitelman tuotekehitysprojektia varten ja pystyy valvomaan suunnitelman toteutumista
  • tuntee tuotekehitystoiminnan käytännöt TEVA-alalla
  • harjaantuu tiimityöskentelyssä ja mallipalaverityössä
  • pystyy kommunikoimaan ja kehittämään työtä yhdessä mallisuunnittelijan ja toimeksiantajan kanssa

 Sisältö

Tuotekehitystoiminta ja sen eri muodot TEVA-alalla, projektisuunnitelma ja sen toteutumisen seuranta

Tuotekehitysprojekti tehdään yhteistyössä tuotesuunnittelijan / yrityksen kanssa, jolloin projektin sisältö määräytyy yrityksen tai suunnittelijan lähtökohdista.

 Suoritustapa ja arviointi

 Projektiopiskeluna suoritettava tuotekehitysprojekti, jonka toimeksiannon opiskelija itse hankkii sekä työn kirjallinen ja suullinen raportointi

 Arviointi asteikolla 1 – 5

 Opiskelumateriaali.

 Sovitaan opintojakson alussa

  • No labels