Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0753VP906 VAATETUSALAN TUOTANTOPROJEKTI 6 OP

 Osaamistavoitteet

 Opiskelija

  • osaa laatia malliston valmistuttamissuunnitelman
  • osaa valvoa ja ohjata valmistussuunnitelman toteutumista
  • osaa käyttää leikkaamon koneita tapaturmariskit minimoiden
  • osaa leikata teollisin työtavoin ja osaa kehittää leikkaamon työtapoja
  • harjaantuu ihmistuntemuksessaan ja tuotannonohjauksessaan
  • harjaantuu valmistuttamaan tuotteita alihankkijalla kotimaassa
  • hallitsee perehdyttämisen sekä työnopastuksen
  • tietää teollisoikeudet
  • ymmärtää työnjohdolliset tavoitteet yrityksen toiminnan kannalta ja osaa hakea työnjohtajan tarvitsemaa tietoa erilaisista lähteistä

 Sisältö

Tuotannon ohjaus ja sen kehittäminen, leikkaamon koneet ja teollinen leikkuu, tuotannon hienokuormituksen laadinta ja seuraaminen, perehdyttäminen, työnopastus, laadunvarmistus, sopimusvalmistus kotimaassa, teollisoikeudet, työturvallisuus- ja työsuhdeasiat sekä yritysvierailut.

Suoritustapa ja arviointi

 

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, harjoitustyöt ja projektit, jotka raportoidaan suullisesti ja/tai kirjallisesti, itsenäistä työskentelyä ja tentti.

Tuotannonohjauksen projektit/työt tehdään oppilaitoksen studiossa, jolloin se toteutetaan yhdessä tuotantotoiminta ja tuotannon suunnittelu jakson kanssa. Projektin voi suorittaa myös yhteistyössä yrityksen kanssa, jolloin sisältö määräytyy yrityksen lähtökohdista.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

 

Luentomateriaali ja harjoituksina syntyvä materiaali

Eberle, H. (et al.) 2002. Ammattina vaate. Helsinki: WSOY

  • No labels