Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0753VS904 VAATETUSALAN TUOTANNON SUUNNITTELU 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee perustiedot vaatetusalan tuotantoprosessin toiminnoista
  • osaa kehittää ompelimon, leikkaamon ja viimeistelyosaston työtehtäviä
  • osaa kehittää valmistusmenetelmiä tuotantoystävällisiksi ja osaa hinnoitella tuotteen
  • tuntee erilaiset työntutkimusmenetelmät ja osaa hyödyntää niitä tuotannon kehittämisessä ja tutkimustyössä
  • tietää vaatetusalan tuotannonsuunnittelun käsitteet ja osaa laatia tuotantosuunnitelmia
  • hallitsee työn vaiheistuksen, työnkulun suunnittelun ja osaa kuormittaa tuotannon
  • osaa hankkia vaatetusalan koneita
  • osaa valita ja suunnitella tarkoituksenmukaisia apulaitteita tuotannon tehostamiseksi

 

Sisältö

Tuotantotoiminta vaatetusteollisuudessa, menetelmän kehittely, työntutkimus ja työnmittaus, työarvo, tuotteen hinnoittelu, koneiden hankinta, teollisesti alihankintana valmistettavan sarjatuotteen kehittely tuotantoon soveltuvaksi ja hinnaltaan sopivaksi.

 Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, harjoitustyöt ja projekti, joka raportoidaan suullisesti ja/tai kirjallisesti, itsenäistä työskentelyä ja tentti.

Tuotannon suunnittelun projektit/työt tehdään oppilaitoksen studiossa, jolloin se toteutetaan yhdessä tuotannon ohjausjakson kanssa. Projektin voi suorittaa myös yhteistyössä yrityksen kanssa, jolloin sisältö määräytyy yrityksen lähtökohdista.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Sovitaan kurssin alussa

Luentomateriaali ja harjoituksina syntynyt materiaali

Eberle, H. (et al.) 2002. Ammattina vaate. Helsinki: WSOY

  • No labels