Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0753VT903 VAATTEEN TUOTANNOLLINEN KAAVOITUS 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee erilaiset teolliset kaavat
  • osaa suunnitella, tehdä, tarkastaa ja korjata tuotteen sarjonnan
  • osaa laatia mittataulukoita vaatteiden hankintaa varten
  • osaa rakentaa mallin ja tehdä taloudellisia asetelmia erilaisille materiaaleille

 Sisältö

 AccuMark- ohjelman kuosittelutoimintojen syventäminen, sarjonnan suunnittelu, tarkastus ja korjaus, kaavan muuttaminen tuotantoon sopivaksi

 Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, harjoitustyöt, etätehtävät ja tentti.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

 Opiskelumateriaali

Luentomateriaali ja ohjelmien oppaat

Harjunpää&Kuoppala. 2001.Naisten vaatteiden sarjonta.

  • No labels