Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0760OA103 OPPIMINEN JA AMMATILLINEN KASVU 3 

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • perehtyy ammattikorkeakouluopintoihin ja osaa hyödyntää ammattikorkeakoulun tarjoamia mahdollisuuksia opinnoissaan
 • tietää omat oikeutensa ja velvollisuutensa LAMK:n opiskelijana
 • osaa toimia LAMK:n oppimis- ja toimintaympäristöissä
 • tuntee LAMK:n ohjaus- ja tukipalvelut sekä pystyy hyödyntämään niitä
 • tuntee oman koulutusohjelmansa sekä suuntautumisvaihtoehtojen opetussuunnitelman (OPS) ja pystyy valintansa jälkeen laatimaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS)
 • oppii tuntemaan eri teollisuudenaloja ja osaa tehdä suuntautumisvalintansa näiden perusteella

Sisältö

 

 • LAMK:n toiminta- ja oppimisympäristöt sekä käytänteet
 • opiskelijan oikeudet, velvollisuudet ja vaikuttamismahdollisuudet
 • opintososiaaliset edut
 • opiskelutaidot ja oman osaamisen arviointi
 • HOPS ja tuutorohjauskeskustelut
 • hyväksilukemiskäytänteet
 • alan osaamistarpeet ja ammatilliset uravaihtoehdot
 • alumien ja yritysmaailman edustajien tietoiskut
 • tutustumiskäynnit eri suuntautumisvaihtoehtoja edustaviin teollisuuslaitoksiin 

 

Suoritustapa ja arviointi

Opintojakso muodostuu luennoista, harjoituksista ja tutustumiskäynneistä.

Arviointi asteikolla hyväksytty / hylätty

 • No labels