Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VEOP – strategy and action plan 2014

Guidelines from Salpaus strategy and values

Verkko-opetuspalveluiden toiminnan tavoitteena on omalta osaltaan varmistaa Koulutuskeskus Salpauksen strategisten tavoitteiden toteutuminen. Strateginen tavoitteet ovat ”Oppimistuloksemme ja -ympäristömme ovat kansainvälistä huippua”, ”Toimintamme vähentää yhteiskunnan eriarvoisuutta” ja ”Johtamis- ja työskentelytapamme edistävät uudistumista ja vastuullisuutta tulevaisuudesta”.

1.     Opetushenkilöstön osaamisen ja innostamisen edistäminen

Developing teachers' competencies and inspire them in using educational technology

Surveying the the current state

Kartoitetaan ja edistetään suunnitelmallisesti opetushenkilöstön TVT-osaamista

 

Toimenpide measure

Mittari indicator

TVT-osaamiskartoitus  (esim. OPEKA)

Survey to find out the current state and
need of tutoring and training

vastaajamäärä number of answers

käyttö rate of use

kehitystarve needs of development

ohjaustarve needs of guidance

vieriohjaus

on-site support

 

kappaletta

tuntimäärä

numbers of teachers / hours

koulutukset kysynnän ja tarpeen mukaan

training on-demand

 

toteutusmäärä

number

työpajat

workshops

osallistujamäärä participants

toteutusmäärä number

ohjemateriaali verkossa (wikit, blogit, videot yms.)

material online

 

määrä

käyttäjämäärät number of users

ylläpitämällä tukipäivystystä (verkkoapu@salpaus.fi)

casemäärä number of assignments (email)

pitämällä infoja

infojen määrä number of infos

ajan tasalla oleva koulutuskalenteri
training
calendar up-to-date

 

Mentoritoiminta

 • mentoritoiminnan kehittäminen
 • developing mentors' activity and utilize network

tuntimäärä hours

konkreettiset toimenpiteet (kootaan luetteloksi toimenpiteet, jotka mentorit ovat tehneet)
document activities 15 mentors have accomplished

vertaisoppiminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen

peer learning and sharing good practices

tilaisuudet number of meetings

verkkojulkaisut online material, web pages

2.     Hanketoiminta

Projects

Hanketoimintaan osallistuminen
Participation in projects

 

Toimenpide

Mittari

Osallistutaan Salpauksen henkilöstön osaamisen kehittymistä tukevaan
hanketoimintaan resurssien sallimissa ja tarpeen vaatimissa rajoissa

Involving in Salpaus developing projects in the framework of resources

määrä

laadulliset tulokset

quantitative and qualititative results

 

 

3.     Oppimisympäristöjen ja mobiilitekniikan hyödyntäminen

 

Kehitetään suunnitelmallisesti ja otetaan käyttöön tulevaisuuden oppimista tukevia oppimisympäristöjä ja -välineitä

 

Toimenpide measure

Mittari indicator

moodlen käytön tehostaminen intensifying use of web platform Moodle

 • moodlen uusien toiminnallisuuksien jalkauttaminen opettajille instilling new practices
 • kurssipohjamalli
 • kyvyt.fi käytön tehostaminen
 • itseopiskelukurssien kehittäminen self studying

kurssien määrä

aktiivisten käyttäjien määrä

number of courses
and active users

mobiilitekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja ohjauksessa (tablet-laitteet, älypuhelimet)
intensify using mobile devices in teaching and guidance

 • tablet-koulutukset henkilöstölle
 • tablet-tuki (VEOP+opiskelijat)
 • tablet-kerho

 

edistetään muun teknologian käytön laajenemista (esim. AC-/Lync-kokoukset, opetuksen tallentaminen, pilvipalvelut) developing utilization of new technology 

 • Lync-koulutukset
 •  

 

sosiaalinen media social media

 • sosiaalisen median koulutukset

 

 • No labels