Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Tutkinto
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike
Medianomi (ylempi AMK)
Laajuus
60 opintopistettä (op) / 1,5 vuotta

 

Muotoiluosaamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa kun ratkotaan ihmisten hyvinvointiin, ympäristöön ja talouteen liittyviä yhteiskunnallisia haasteita. Tarvitaan asiantuntijoita ja kehittäjiä, joilla on kyky hahmottaa monimutkaisia kokonaisuuksia, kyky tarkastella ja nähdä asioita uudella tavalla ja taito tehostaa ihmisten välistä kommunikaatiota visuaalisin keinoin. Tarvitaan osaajia, jotka tutkivat haasteita ja mahdollisuuksia ja löytävät uusia käyttäjistä lähteviä ratkaisuja yhdistämällä empatiaa, luovuutta ja rationaalisuutta.

Median ja visuaalisen viestinnän muutoksessa perinteisten viestintätuotteiden ja -palveluiden rinnalle ovat nousemassa keskeisiksi uusien liiketoimintamallien kehittäminen monialaisesti, avoimet innovaatiot, yritysten ja julkisen sektorin toimintojen käyttäjälähtöinen suunnittelu sekä sosiaaliset innovaatiot. Muotoile Suomi -kansallisen muotoiluohjelman tavoitteena on, että tulevaisuudessa muotoiluosaamisesta tulee osa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin ydinosaamista. 

Media-alan digitalisoituminen jatkuu, syntyy uudenlaisia tuotteita uusiin mediaympäristöihin, jolloin myös median käyttötavat muuttuvat. Muutokset edellyttävät alan ammattilaisilta uutta osaamista ja ymmärrystä, joka ulottuu oman ydinalueen ulkopuolelle. Media-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa omalta osaltaan tähän haasteeseen. Koulutus syventää ja laajentaa opiskelijan liiketoimintaosaamista strategisessa muotoilussa sekä julkisen sektorin rakenteiden ja toimintojen tutkimus- ja kehittämisosaamista muun muassa osallistavilla, uusilla käyttäjälähtöisillä menetelmillä. Kansainvälistymis-osaamistaan opiskelija voi edistää muun muassa sisällyttämällä omaan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa kansainvälisen opintojakson jossakin ulkomaisessa yhteistyöoppilaitoksessamme. 

On hyvin luonteenomaista, että media-alan ammattilaiset ja muotoilijat työskentelevät samoissa toimintaympäristöissä ja yhteisissä projekteissa. Alat limittyvät uusien työvälineiden ja työskentelytapojen kautta entistä enemmän toisiinsa. Tämän eri alojen osaamisen ja käytänteiden siirtymisen ja jakamisen vahvistamiseksi on koulutus rakennettu yhdessä Muotoilun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kanssa. Koulutusten sisällöt ovat yhteiset ja ne toteutetaan yhdessä monialaisessa oppimisympäristössä. Oppimistapahtumassa opiskelijat tuovat oman asiantuntijuutensa mukaan yhteisöllisesti tuotettavan uuden tiedon rakentamiseen.

Medianomi (ylempi AMK) -tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa valmiudet toimia alan asiantuntija- ja johtamistehtävissä ja joka tuottaa kehittämistehtäviin profiloituneita osaajia. 

 

RAKENNETAULUKKO

Ydinosaaminen 50 op

 • koostuu syventävistä ammattiopinnoista ja opinnäytetyöstä
 • ydinosaamisen kokonaisuus muodostaa tutkinnon edellyttämän osaamisen perustan ja varmistaa alan asiantuntijuuden

Täydentävä osaaminen 10 op

 • koostuu opiskelijan valitsemista vapaasti valittavista opinnoista
 • täydentävän osaamisen kokonaisuus suuntaa ja profiloi opiskelijan omia ammatillisia osaamistavoitteita

 

YDINOSAAMINEN 50 OP

1

syksy

2

kevät

3

syksy

lukukausi

 

SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 20 OP

    

Muotoiluosaamisella laatua ja hyvinvointia 10 op

    

 05YLPALMUO Palvelumuotoilu 5 op

 5

   

05YLRAYJUP Rakennetun ympäristön ja julkisten palvelujen osallistava kehittäminen 5 op

 5

 

  

Muotoiluosaamisella kilpailuetua 10 op

    

05YLSTRAMU Strateginen muotoilu 5 op

 

 5

  

05YLBRÄKEH Brändinhallinta ja kehittäminen 5 op

 

 5

  

OPINNÄYTETYÖ 30 OP

1

syksy

2

kevät

3

syksy

lukukausi

05YLOPNÄ1 Opinnäytetyö 1, 5 op

5

   

05YLOPNÄ2 Opinnäytetyö 2, 25 op

51010 

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 10 OP

1

syksy

2

kevät

3

syksy

lukukausi

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 op

    

05YLINFMUO Informaatiomuotoilu 5 op

 

5

  

05YLKESKEH Sustainable design 5 ECTS

  5 
LAMKin muiden YAMK-ohjelmien tarjoamat opinnot    

 

Media-alan-koulutus-yamk-05YMED14-221014.pdf

 

OPETUSSUUNNITELMA 2014 - 2015

Opetussuunnitelman lähtökohdat ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on koulutusjärjestelmässä vuonna 2005 vakinaistettu tutkinto. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat ylempiä korkeakoulututkintoja (Ammattikorkeakoululaki 9.5.2003/351). Työelämäläheisyys korostaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa työelämää kehittävänä tutkintona, jossa lähtökohtana on laajempi aluekehityksen näkökulma. Jatkuvasti muuttuva työelämä vaatii käytännön asiantuntija- ja kehittämistehtäviin profiloituneita osaajia, joilla on uudenlainen kehittävä ote työhönsä.

Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen muodostuminen ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös suomalaista koulutusta. Koulutuksen rakenteilla, opetussuunnitelmissa kuvattujen osaamisten ja osaamistavoitteiden määrittelyiden yhtenäistämisellä tavoitellaan kansainvälisen liikkuvuuden edellytyksiä opintojen aikana niin korkeakoulujen sisällä ja välillä kuin myös opintojen jälkeen työelämässä. Lisäksi taustalla on elinikäisen oppimisen mahdollistaminen.

Lahden ammattikorkeakoulun osaamispohjaisissa opetussuunnitelmissa sovelletaan eurooppalaisen ja kansallisen viitekehyksen (European Qualifications Framework EQF, National Qualifications Framework NQF) mukaisia osaamisen tasokuvauksia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon taso on 7.Osaamispohjaiset opetussuunnitelmat toimivat kehittäjinä olemassa oleville innovaatioympäristöille ja eurooppalaiselle korkeakoulualueelle.

Opetussuunnitelman rakenne ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa

Lahden ammattikorkeakoulussa on 60 ja 90 opintopisteen laajuisia ylempiä ammattikorkea­koulututkintoja. Tutkinto muodostuu syventävistä ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat rakentuvat laajoista osaamiskokonaisuuksista ja niiden osina olevista opintojaksoista. Ydinosaaminen koostuu syventävistä ammattiopinnoista ja opinnäytetyöstä ja ne muodostavat tutkinnon osaamisen perustan. Ydinosaamisen lisäksi opiskelija valitsee tutkintoonsa täydentäviä osaamiskokonaisuuksia ja opintojaksoja, joilla opiskelija voi suunnata ja profiloida omia ammatillisia tavoitteitaan. 

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten:

 • syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä
 • valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn
 • valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen
 • työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito
 • kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.
 • yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.

Tutkintojen tasokuvausten (EQF, NQF) lisäksi opetussuunnitelmaan on sisällytetty integroidusti osaamiskokonaisuuksien ja opintojaksojen tavoitteisiin ARENE:n suositukset yhteisistä kompetensseista. Yhteisten kompetenssien (ks. taulukko) hallitseminen varmistaa ammattikorkeakoulutasoisen, ammatillisen sivistyksen rakentumisen ja ammatillisen ydinosaamisen saavuttaminen puolestaan työelämän edellyttämän asiantuntijuuden rakentumisen. Yhteisten kompetenssien lisäksi opetussuunnitelmissa kuvataan alakohtaiset, ammatilliset kompetenssit. 

 

Yhteiset osaamisalueet / kompetenssit YAMK-tutkinnossa ovat:

OSAAMISALUEOSAAMISEN KUVAUS
OPPIMISEN TAIDOT
 • osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
 • osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
 • kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta   
EETTINEN OSAAMINEN
 • kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
 • osaa soveltaa alansa ammatti-eettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
 • osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat    
 • osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työ-yhteisössä
 • osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
 • kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen    
TYÖYHTEISÖOSAAMINEN
 • osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
 • osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
 • osaa soveltaa tieto- ja viestintä tekniikkaa tehtävissään    
 • osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
 • osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
 • kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamis-tehtävissä tai yrittäjänä    
INNOVAATIO-OSAAMINEN
 • osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
 • osaa johtaa projekteja    
 • osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
 • osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa  
KANSAINVÄLISTYMIS-OSAAMINEN
 • kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
 • osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
 • osaa ennakoida kansainvälisyys-kehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan   

 

Oppimiskäsitys LAMKissa

Lahden ammattikorkeakoulussa oppiminen pohjautuu yhteisiin arvoihin, jotka ovat luottamus, avoimuus, asiakaslähtöisyys, toisen ihmisen arvostaminen ja uudistuminen. LAMKissa tieto nähdään alati muuttuvana ja kehittyvänä, kriittisesti analysoitavana yhteisöllisen toiminnan tuloksena. Koulutuksen ja työelämän vuorovaikutus on luonnollinen osa oppimista ja tavoitteena on palvella työelämän muuttuvia ja tulevia osaamistarpeita. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet tarjoavat opiskelijalle suoran kontaktin työelämään, jolloin tietoa rakennetaan, sovelletaan ja arvioidaan yhdessä opiskelijan, opettajan ja työelämäedustajan kanssa (moderneja työmenetelmiä ja –välineitä soveltaen). Oppimisessa otetaan huomioon tiedontuottamisen rajapinnat ja tiedon soveltaminen käytäntöön. Oppiminen ja opetusmenetelmät painottavat verkostoituvaa osaamisen kehittämisessä. Lahden ammattikorkeakoulussa oppimisen ja osaamisen kehittymisen linjaukset kuvataan pedagogisessa strategiassa.

Opiskelijana LAMKissa

Opiskelijan laadukas opiskelu- ja oppimisprosessi on ylemmän ammattikorkeakoulutuksen keskiössä.  Opiskelija- ja työelämälähtöisyys ja työelämän kehittäminen ovat olleet alusta saakka ylempien ammattikorkeakoulututkintojen keskeinen painotus. Opiskelijan osaamisen syventyminen ja kehittyminen todentuu monialaisissa opinnoissa, jossa tiedon integraation taidot, vertaisoppiminen ja -arviointi, verkostoituminen ja opiskelijan oma työyhteisö ovat tärkeissä rooleissa. Opiskelija on vastuullinen omasta oppimisestaan ja toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa yhteisönsä kanssa.

Opettajuus ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa  

Opettaja toimii oppimisen pedagogisena asiantuntijana ja valmentajana. Opettajuudessa korostuu keskustelun synnyttäminen tavoitteena yhteisöllinen tiedon ja osaaminen luominen. Opettaja on myös tutkiva kehittäjä osallistumalla kehittämishankkeisiin, ohjaamalla opiskelijoiden kehittämishankkeita sekä uudistamalla ja kehittämällä koulutusta opettaja- ja työelämän asiantuntijaverkostoissa. Opettaja on oman ja opiskelijoiden osaamisen ja asiantuntijuuden verkostoija osallistumalla aktiivisesti Lahden ammattikorkeakoulun alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin. Opettaja osallistuu konferensseihin ja tuottaa artikkeleita ja julkaisuja sekä ammatillisiin että tieteellisiin julkaisuihin ja muille foorumeille. Opettajan ohjaus sekä oppimisen ja osaamisen reflektointi ja arviointi ovat rinnakkaisia ja toisiinsa kiinteästi kytkeytyviä prosesseja.

Oppimisympäristöt ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa

Oppimisympäristö muodostaa ja mahdollistaa osaamisen kehittämisen kokonaisvaltaisen toimintaympäristön niin oppijalle, organisaatiolle, alueelle kuin kumppaneillekin. Työelämän kehittämiseen perustuvat ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot edistävät ammattikorkeakoulun ja työelämän ja alueen välistä kanssakäymistä ja vuoropuhelua. Lahden ammattikorkeakoulun oppimisympäristön tavoitteena on erityisesti mahdollistaa opiskelijan asiantuntijuuden syventyminen sekä parhaissa tapauksissa korkeatasoisen uuden osaamisen luominen ja kehittäminen. Opiskelija kehittää tietojaan ja taitojaan työtehtäviensä ohessa opiskellen joustavien ja monipuolisten menetelmällisten ja teknologisten ratkaisujen avulla. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet toimivat monialaisina oppimisympäristöinä, joissa opiskelija ratkoo aitoja työelämän ongelmia ja verkottuu erilaisten toimijoiden kanssa. Opiskelija toimii ammattikorkeakoulun ja työelämän verkostojen muodostamissa asiantuntijayhteisöissä rakentaen samalla omaa työelämäverkostoaan. Osaamista jaetaan monialaisesti henkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän edustajien kesken Lahden ammattikorkeakoulun ja työelämän alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Oppimisympäristöjen luomisessa panostetaan yhteisölliseen oppimiseen, jossa opiskelijoiden, opettajien ja työelämän edustajien oppiminen laajenee alueen oppimiseen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on valmistuttuaan siten valmiudet kehittää yhteiskuntaa, aluetta, työelämää ja sen käytänteitä.

Opiskelun kansainvälisyys

Kansainvälinen osaaminen on oleellinen osa ammattitaitoa ja opiskelijoiden kansainvälisten valmiuksien kehittymistä tuetaan koulutuksessa monin eri tavoin. Kansainvälistymisen tärkeimpiä muotoja ovat FUAS-liittouman kanssa toteuttavat kansainväliset symposiumit, intensiivikurssit, vieraskieliset opintojaksot, osallistuminen kansainvälisiin verkostoihin, seminaareihin ja hankkeisiin, saapuvat vaihto-opiskelijat ja -opettajat sekä eri vaihto-ohjelmien kautta toteutuvat opiskelijavaihdot ja harjoittelut ulkomaille. Lahden ammattikorkeakoululla on hyvät kansainväliset yhteydet, ja opiskelijoita kannustetaan tekemään osa opinnoistaan ulkomailla opiskelijavaihtona. Ulkomailla suoritetut opinnot hyväksiluetaan osaksi opiskelijan opintoja ECTS-periaatteiden mukaisesti. FUAS-yhteistyössä on laadittu kansainvälisille opiskelijoille opiskelun ja oppimisen ohjauksen malli.

Oppimisen ja osaamisen arviointi ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa

Oppimisen ja osaamisen arviointi edellyttää, että tutkintojen osaamispohjaisuus on riittävän hyvin määritelty, jotta yksilön osaaminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin voidaan arvioida. Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamisen tavoitekuvauksiin. Tavoitteet kuvaavat sen osaamisen mitä opiskelijalta edellytetään tutkinnon saavuttamiseksi. Tavoitteet kuvataan hyvän opiskelijan osaamisena. Arvioinnissa hyödynnetään opiskelijoiden tekemiä itse- ja vertaisarviointeja sekä työelämän edustajan arvioita. Opiskelijalla on mahdollisuus myös aiemmin tai muualla hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT). Arvioinnin avulla opiskelija voi seurata oman osaamisensa ja omien tavoitteidensa kehittymistä suhteessa ammatin asettamiin osaamisvaatimuksiin. Opintojaksot arvioidaan numeerisesti asteikolla 0 - 5 tai hyväksytty/hylätty -periaatteella, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot. Arviointikriteerit on yhteisesti kuvattu tasoille 1, 3 ja 5.

 

ARVIOINTIKRITEERIT YLEMMISSÄ AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOISSA / soveltaen Laurea-AMK:

 KIITETTÄVÄ 5 / opiskelija osaaHYVÄ 3 / opiskelija osaaTYYDYTTÄVÄ 1 / opiskelija osaa
Tietoperusta:
 • Luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden.
 • Hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen.
 • Käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä.
 • Hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti.
 • Käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä.
Ongelmanratkaisu:
 • Ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja.
 • Ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja.
 • Ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa.
Kehittäminen:
 • Kehittää tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti osaamisalueen toimintaa.
 • Luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon.
 • Tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen.
Viestintä:
 • Viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle.
 • Viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti
 • Viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

 

Loppuvaiheen opintojaksojen arvioinnissa hyödynnetään myös seuraavia kriteereitä:

 • Opiskelija osaa työskennellä itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä.
 • Opiskelija osaa johtaa asioita ja/tai ihmisiä.
 • Opiskelija osaa arvioida yksittäisten henkilöiden ja/tai ryhmien toimintaa.
 • Opiskelija kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä (ei sovelleta vieraskielisiin yamk-koulutusohjelmiin).

 

Opetussuunnitelmien laadun arviointi ja kehittäminen

Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien toteutumista arvioidaan osana pedagogisen strategian ja Lahden ammattikorkeakoulun strategian seurantaa. LAMKin strategiassa on määritelty keskeisimmät opetuksen ja osaamisen kehittämisen tavoitteet ja mittarit. Arviointeja ovat mm. opintojaksopalautteet, koulutuksen laatupalautteet, opetussuunnitelmien ja koulutusalojen/ yksiköiden itsearvioinnit sekä eri alojen pedagogiset katselmukset osana vuosisuunnitteluprosessia. LAMKin tasolla järjestetään vuosittain arviointi- ja kehittämisfoorumeita strategisesti tärkeistä teemoista. Valmistuneiden opiskelijoiden palautetta kerätään sijoittumisseurannan (vuosi valmistumisesta) avulla. 

aikuops1415-mi-media-alan-yamk.pdf 10.4.2014

Media-alan-koulutus-yamk-05YMED14-050914.pdf

 • No labels