Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

OPINTO-OPAS 2013-2014 

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

Tutkinto   Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

 

Tutkintonimike   Insinööri AMK

 Laajuus 240 op

Ympäristöteknologian koulutusohjelman opetuksessa punaisena lankana ovat kestävän kehityksen periaatteet, elinkaariajattelu ja materiaali- ja energiatehokkuus. Koulutuksella hankitaan työtehtävien vaatimat teoreettiset tiedot ja

käytännön taidot sekä myönteinen asennoituminen yrittäjyyteen. Koulutus antaa tarvittavat suunnittelu - ja kehittämistaidot toimia mm. konsulttina tai julkisen sektorin (kaupungit, kunnat, kehittämisyhtiöt) tehtävissä.

Opiskelun aikana viestintä - ja raportointitaidot kehittyvät sekä opitaan alan kansainvälisyyteen ja projektityöskentelyyn.Kaikille yhteisen jakson jälkeen opiskelija voi valita pääaineekseen ympäristönsuojelutekniikan, energia-asiat  

tai yhdyskuntasuunnittelun. Opiskelija rakentaa tuetusti oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS).

Yhdyskuntasuunnittelu keskittyy kaavatasoihin, rakennetun ympäristön kehittämiseen ja suunnitteluohjelmistojen hallintaan.

Ympäristönsuojelutekniikan painopisteitä ovat ympäristönäytteenotto, vaurioituneen ympäristön kunnostus ja sivuvirtojen (jätteiden) hyödyntäminen suljetun kierron periaatteella.

Energia painottuu uusiutuvaan energiaan ja laiteratkaisuihin, energiatehokkuuteen, päästöjen vähentämiseen ja teknis-taloudelliseen tarkasteluun.

Insinöörikoulutukseen kuuluu matematiikan, fysiikan ja kemian opintoja minimissään 31 opintopistettä (op). Kaikille yhteiset ammattiopinnot (60 op) rakentuvat neljästä moduulista ja sisältävät muun muassa 

tutustumista maa-, vesi- ja kaupunkiekosysteemeihin, jäte-, vesi-, ja energiahuoltoon sekä ympäristölainsäädäntöön. Kestävä kehitys, elinkaariajattelu ja materiaalitehokkuus tulevat käsitteinä tutuiksi. 

Yhdyskuntasuunnittelu ja tekniikka tulevat tutuiksi sekä teorian, käytännön esimerkkien että suunnitteluohjelmien avulla. Pääaineeksi valitaan yhdyskuntasuunnittelu, ympäristönsuojelutekniikka tai  

energia-asiat.

Pääainetta voi suorittaa enimmillään 55 op, mutta voi myös valita yhdistelmän omasta pääaineestaan ja ottaa toisesta pääaineesta sivuainemoduulin 15 op. Opiskelun aikana ollaan aktiivisesti yhteistyössä yritysten ja julkisyhteisöjen (esim. kunnat,  aupungit, yliopistot ja tutkimuslaitokset) kanssa. Ryhmä-ja yksilötöinä tehtävien harjoitustöiden avulla sovelletaan opittuja tietoja ja taitoja käytännön tilanteisiin. Osa opinnoista toteutetaan työelämälähtöisinä projekteina, joiden tulokset luovutetaan tilaajalle. Erityisesti näiden toimeksiantojen kautta opiskelija saa käsityksen siitä, millaisia työelämätaitoja edellytetään suunnittelu ja konsulttityössä. Opintojen olennaisia osia ovat työharjoittelu sekä opinnäytetyö. Työharjoittelujaksoilla opiskelija perehtyy yrityksen tai julkisyhteisön toimintaan sekä käytännön työskentelyyn. Opinnäytetyössä opiskelija keskittyy kiinnostavan työelämälähtöisen aiheen selvitys- ja suunnittelutehtävään.  

Ympäristöteknologian koulutusohjelman tutkimus-, kehitys – ja innovaatiotoiminnan (TKI) painopisteitä ovat uusiutuva energia, kestävä yhdyskuntasuunnittelu sekä kestävän kehityksen ympäristöteknologiat (ml bioteknologia) ja se nivoutuu koulutuksen kanssa yhteen projektitöiden ja opinnäytteiden kautta. Ympäristöteknologian koulutusohjelmassa on tähän asti ollut kolme suuntautumisvaihtoehtoa: miljöösuunnittelu, ympäristötekniikka ja ympäristöbiotekniikka. Yllä esitellyt uudet pääaineet pyrkivät vastaamaan yhä paremmin ympäristöalan muutoksiin ja osaamistarpeisiin. Ympäristöteknologian koulutus tapahtuu pääsääntöisesti Clentech Parkissa Niemenkatu 73:ssa Lahden tiede-ja yrityspuistossa (http://www.lahtisbp.fi/).

 

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 45 OP

1

 2

3

4

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 

 

 

 

 

  • 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op)

 3

 

 

 

 

  • 01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)

 1

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

 

 1,5

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

 

 1,5

 

 

 

01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op

 

  3

 

 

 

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

 

 

 

Luonnontieteelliset perusopinnot 1, 16 op

 

 

 

 

 

071KF104: Kemian ja fysiikan perusteet 4 op

4

 

 

 

 

0701MP103: Matemattiikan perusteet 3 op

 

 

 

 

0701MK103: Mekaniikka 3 op

3

 

 

 

 

0701GT103: Geometria ja trigonometria 3 op

3

 

 

 

 

 10708T1103: Tietotekniikka I 3 op3    

Luonnontieteelliset perusopinnot 2, 16 op

 

 

 

 

 

0701VM103:  Vektorit ja matriisit  3 op

 

 3

 

 

 

0701SA103: Sähkö- ja aaltoliikeoppi 3 op

 

 3

 

 

 

0701FL103: Fysiikan laboraatiot 3 op

 

 3

 

 

 

0701D1103: Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 op

 

 3 

 

 

 

0701T1103: Tilastomatematiikka I 3 op

 

 3

 

 

 

AMMATTIOPINNOT 130 OP

1

 2

3

4

suoritusvuosi

YT1: Ympäristöteknologia 1, 15 op

 

 

 

 

 

0745AK03: Ammatillinen kasvu 3 op

 

 

 

 

0745MV06: Maa ja vesiekosysteemit  6 op

6

 

 

 

 

0745EO06: Epäorgaaninen ja orgaaninen kemia 6 op

 

 

 

 

YT2: Ympäristöteknologia 2, 15 op

 

 

 

 

 

0745YH03: Ympäristölainsäädäntö ja hallinto 3 op

3

 

 

 

 

0745JH06: Jäte- energia- ja vesihuolto 6 op

6

 

 

 

 

0745YS03: Yhdyskuntasuunnittelu 3 op

3

 

 

 

 

0745CA03: CAD1-suunnittelu 3 op

 
3    

YT3: Ympäristöteknologia 3, 15 op

     

0745YJ03: Ympäristö-ja laatujärjestelmät 3 op

3

 

 

 

 

0745EM03: Elinkaariajattelu ja materiaalitehokkuus 3 op

 

 

 

 

0745YA03:Ympäristövaikutusten arviointi 3 op

 

 

 

 

0745KP03: Kestävä kehitys kaupunkiekosysteemissä -projekt 3  op

3

 

 

 

 

0745KK03: Kuvankäsittely (Photoshop) 3 op

 

 

 

 

YT4: Ympäristöteknologia 4, 15 op

 

 

 

 

 

0745YV03: Yhdyskuntatekniikka ja verkostosuunnittelu 3 op

 

  3 

 

 

 

0745YM03: Ympäristögeotekniikka ja maarakentaminen 3 op

 

  3

 

 

 

0745NS03: Novapoint-suunnitteluohjelmisto 3op

0745PH03: Paikkatiedon hallinta 3 op

0745MK03: Maanmittaus,kartat ja kiinteistönmuodostus 3 op

 
 

  3

  3

  3

   
      

YS1: Yhdyskuntasuunnittelun lähtökohdat, 10 op

0745MM05: Maisema maankäytön suunnittelussa 5 op

0745RY05: Rakennettu ympäristö ja yhdyskunnat 5 op

YS2: Asuinalueen ja ympäristön suunnittelu, 15 op

0745AY05: Asuinympäristöt 5 op

0745AK05: Asemakaavoitus 5 op

0745LK05: Lähiympäristön käsittely 5 op

YS3: Yhdyskuntasuunnittelua eri tasoilla, 20 op

0745KV03: Kuvallinen viestintä 3 op

0745YK06: Yleiskaavoitus 6 op

0745KK05: Keskusta-alueiden kehittäminen 5 op

0701YT103: Ympäristönsuunnittelun talousmatematiikka 3 op

0745SE03: Yhdyskuntasuunnittelun englanti 3 op

YS4: Tie–ja väyläsuunnittelu, 10 op

0745LY05: Liikenne yhdyskuntasuunnittelussa 5 op

0745KT05: Katu- ja tiesuunnittelu 5 op

YST1: Ympäristönäytteenotto ja -mittaukset, 10 op

0745YL03: Ympäristötutkimuksen laboratoriomenetelmät 3 op

0745VK03: Vesistönäytteenotto, kenttämittaukset ja analyysit 3 op

0745MK04: Maaperä ja kaatopaikkanäytteenotto,mittaukset ja analyysit 4 op

YST2: Vaurioituneen ympäristön kunnostus ja ylläpito, 15 op

0745YE03: Ympäristökemia ja ekotoksikologia 3 op

0745PM06: Pilaantuneen maan kunnostus 6op

0745VS06: Vesistöjen käytön ja ylläpidon suunnittelu 6 op

YST3: Vesihuolto ja sanitaatio, 15op

0745JK05: Jäteveden käsittely ja hyödyntäminen 5 op

0745PS03: Puhdas vesi ja sanitaatio 3 op

0745YT03: Ympäristönsuojelutekniikan englanti 3 op

0745PS04: Prosessin suunnittelu ja mitoitus 4 op

YST4: Jätehuolto ja materiaalikierrot, 15 op

0745YJ03: Yrityksen tai julkisorganisaation jätehuolto 3 op

0745BJ03: Biohajoavan jätteen hyödyntäminen 3 op

0745MA03: Materiaalien kierrätysliiketoiminta 3 op

0745LK03: Loppusijoitettava jäte ja kaatopaikkojen suunnittelu ja valvonta 3 op

0745MP03: Elinkaari ja materiaalitehokkuus -projekti 3 op

E1: Energian tuotannon perusteet ja ilmansuojelu, 15 op

0701LE103: Lämpöenergia 3 op

0745ET03: Energiatekniikka 3 op

0745IP06: Ilmansuojelu ja päästömittaukset 6 op

0745KS03: Kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö 3 op

E2: Bioenergia, 10 op

0745BB04: Biomassat ja biojätteet ja niiden hyödyntäminen energiana 4 op

0745BE03: Biopolttoaineiden elinkaaritarkastelu 3 op

0745TE03: Tulevaisuuden energiat 3 op

E3: Uusiutuva energia ja laiteratkaisut (Energon), 15 op

0745UE03: Uusiutuvan energian laiteratkaisut 3 op

0745UL03: Uusiutuvan energian liiketoimintaosaaminen 3 op

0745EE03: Energiaosaajan englanti 3 op

0745UP06: Uusiutuvan energian projektityö 6 op

E4: Energiatehokkuus, 15 op

0721LK103: Lämpöoppi ja kuljetusilmiöt 3 op

0745EY03: Energiatehokkuus yhdyskuntarakenteessa 3 op

0745ER03: Energiatehokkuus rakennuksissa 3 op

0745EN03: Energianeuvonta 3 op

0745EP03: Energiatehokkuuden parantaminen -projekti 3 op

Projektityötaidot, 15 op

0745LP10: Laaja-alainen projekti,   

(esim. Urban Planning Project, Yrityksen ympäristö- ja laatujärjestelmän auditointi, Teknologiatestausprojekti)

Kehitysyhteistyöopinnot 10-15 op

0745KV05 Kansallinen ja kansainvälinen kehitysyhteistyö

National and International Development Cooperation (3.tai 4.p.) 5 op

0745TK05 Työskentely ja kommunikointi kehitysmaissa

Working and Communication in Development Countries (3.tai 4.p.) 5op

0745KO05 Kehitysyhteistyön opintomatka/hanke

Development Management Project (3.tai 4.p.) 5op

 

 

  5

  5

 

  5

  5

  5

 

  3

  6

  5

  3

  3

 

  5

  5

 

  3

  3

  4

 

  3

  6

  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

 3

 6

 3

 

 4

 3

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

3

3

4

 

3

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

3

6

 

3

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 5

  

 5

 

 5

 

 

 

 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

 

 

 

 

07VVSUPE03: Suomen kielen perusteet 3 op

 3

 

 

 

 

01VVENGVA: Englannin kielen valmentava kurssi 3 op

 3

 

 

 

 

01VVRUOVA: Ruotsin kielen valmentava 3 op

 

 

 

 

 

HARJOITTELU 30 OP

1

  2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu I 21 op

 

 

 

 

 

0703HA013- 0703HA413   7 x 3 op

  21   

Harjoittelu II 9 op

 

 

 

 

 

0703HA513- 0703HA913   3 x 3 op

 

 

 

 9

 

OPINNÄYTETYÖ 20 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotaidot, 20 op

 

 

 

 

 

0745JO05: Tutkimusmenetelmät ja seminaarityöskentely, 5 op

 

 

 5

 

 

0745ON015:  Opinnäytetyö 15 op   15  

 ops1314-tl-ymparistoteknologia.pdf 24.4.2013

  • No labels