Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0701KF104 KEMIAN JA FYSIIKAN PERUSTEET 4 OP

Kemia  2 OP

Opintojakso on pakollinen niille opintonsa aloittaville insinööriopiskelijoille, joiden pohjakoulutus on ammattitutkinto.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- ymmärtää kemian perusteet

- saa valmiuden insinöörikoulutuksen kemian opintojaksojen suorittamiselle

- osaa laskea yksinkertaisia kemian laskutehtäviä

Sisältö

Kemialliset käsitteet (mooli, atomi, suola, molekyyli jne.), alkuaineiden jaksollinen järjestelmä,

atomirakenne karkeasti, ainemäärän ja pitoisuuden käsitteet, kemiallisen reaktioyhtälön kirjoittaminen sekä kemiallisen laskun ratkaisu.

Suoritustapa ja arviointi

Alussa pidettävä tasokoe tai luennot, harjoitustehtävät ja tentti. Arvostelu hyväksytty/hylätty.

Opiskelumateriaali

Sovitaan opintojakson alussa.

Fysiikka  2 OP

Opintojakso on pakollinen niille opintonsa aloittaville insinööriopiskelijoille, joiden pohjakoulutus on ammattitutkinto. Opintojakso soveltuu myös muille, jotka tarvitsevat perustietoa fysiikasta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- ymmärtää fysiikan perusteet

- saa valmiuden insinöörikoulutuksen fysiikan opintojaksojen suorittamiselle

- osaa laskea  yksinkertaisia fysiikan laskutehtäviä

Sisältö

Suurelaskenta, mekaniikka; kinematiikan perusteet, dynamiikka, olomuotojen mekaniikka; paine, hydrostaattinen paine, Arkhimedeen laki, lämpöoppi; lämpötila-asteikot, lämpölaajeneminen, aineen lämpöopilliset ominaisuudet, sähköoppi; sähköstatiikka, tasavirtapiirit

Suoritustapa ja arviointi

Alussa pidettävä tasokoe, oppitunnit, harjoitustehtävät ja kaksi välikoetta. Arvostelu hyväksytty/hylätty.

Opiskelumateriaali

Harjoitustehtävä, moniste ja luennot. Oheislukemistona voi tutustua jo insinöörikoulutuksen oppikirjaan Hautala, M. & Peltonen, H. 2011. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 10. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

  • No labels