Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0701MK103 MEKANIIKKA 3 OP

Osaamistavoitteet 

Opiskelija hallitsee suurelaskennan perusteet, mekaniikan perusteet, lujuusopin perusteet sekä tuntee fysiikan opiskelun kannalta tärkeimmät suureet ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Sisältö

- kinematiikka

- dynamiikka

- statiikka

- kiinteän aineen mekaanisia ominaisuuksia

Edeltävät opinnot

Lukion laaja fysiikka arvosanalla 8 tai fysiikan perusteet

Suoritustapa ja arviointi

Luentoja ja harjoituksia, etäopiskelua, tentti.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Peltonen, H. 2011. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 10. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

  • No labels