Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

RUOTSIN KIELEN JA VIERAAN KIELEN OPINNOT JA KORVAAVUUDET
LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA
(1.8.2009 JÄLKEEN ALOITTAVAT OPISKELIJAT)

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen edellyttää valtion virkamiehiltä vaadittavan toisen kotimaisen
kielen taitoa ja ammatin edellyttämää suullista ja kirjallista taitoa vähintään yhdessä vieraassa kielessä.
Tämä taito osoitetaan suorittamalla Lahden ammattikorkeakoulun oma näyttökoe tai käymällä 3
opintopisteen laajuiset opintojaksot edellä mainituissa kielissä. Kielitaito ilmoitetaan tutkintotodistuksessa.
Toisen kotimaisen kielen taidosta annetaan erillinen arvosana suullisesta ja kirjallisesta taidosta.

Opiskelija voidaan vapauttaa kieliopinnoista vain erityisen asetuksessa säädetyn syyn perusteella (Asetus
352/2003 ammattikorkeakouluopinnoista 8 §). Opiskelijan tulee anoa vapautusta vapaamuotoisella
hakemuksella ja liittää mukaan todistukset ja muut asiakirjat, joihin vapautusanomus perustuu. Päätöksen
asiasta tekee rehtori vastuuopettajan antaman lausunnon perusteella. Kieliopinnoista vapauttamisesta tulee
merkintä tutkintotodistukseen.

Kieliopinnoista vapautuminen

Lahden ammattikorkeakoulussa kieliopinnoista voi vapautua seuraavin perustein:

  • Ruotsin kielen opinnoista ulkomailla oppivelvollisuuskoulunsa käyneet.
  • Ruotsin ja vieraan kielen opinnoista vaikeasti lukihäiriöiset (tasot 4 ja 5).
  • Jostain muusta erityisestä syystä (asetus 352/2003).

Korvaavuus muissa korkeakouluissa tehdyistä kielten opintosuorituksista

Mikäli opiskelijalla on vastaavia korkeakoulutasoisia opintosuorituksia kielissä muista kotimaisista tai
ulkomaisista ammattikorkeakouluista tai yliopistoista, hän voi anoa näistä korvaavuuden pakollisiin yhteisiin
opintoihin. Tällöin jokainen korvaavuushakemus käsitellään yksilöllisesti ja korvaavuuteen vaikuttaa mm. se,
kuinka vanhoja ko. opinnot ovat ja onko opiskelija käyttänyt kyseistä kieltä opintojensa jälkeen.
Jos suoritettuja korkeakoulutasoisia opintoja on enemmän kuin mitä pakollisiin yhteisiin kieliopintoihin
kuuluu, opiskelija voi neuvotella yliopettajan kanssa mahdollisista korvaavuuksista vapaasti valittavissa
opinnoissa.

  • No labels