Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opiskelijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä

Opiskelijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä, mutta eivät ole koskaan opiskelleet ruotsin kieltä,
suorittavat ruotsin kielen valmentavan opintojakson(01VVRUOVA/ 3 op).
Opintojakso kuuluu vapaasti valittaviin opintoihin. Suoritettuaan valmentavat opinnot hyväksytysti,
opiskelija osallistuu lakisääteiselle 3 opintopisteen laajuiselle ruotsin kielen yhteisten opintojen
opintojaksolle (01RUO).

Opiskelijat, jotka ovat opiskelleet ruotsin kieltä, osallistuvat tasokokeeseen. Hyväksytyn tasokokeen
jälkeen opiskelija on oikeutettu osallistumaan ruotsin kielen lakisääteiselle 3 opintopisteen laajuiselle
yhteisten opintojen opintojaksolle (01RUO). Jos tasokoe hylätään, opiskelija suorittaa ruotsin kielen
valmentavan opintojakson (01VVRUOVA), johon liittyvä hyväksytysti suoritettu koe korvaa
hyväksytyn tasokokeen.

Opiskelija, joka ei ole Suomen kansalainen, mutta on opiskellut suomalaisessa koulujärjestelmässä
ruotsin kieltä, opiskelee ruotsin kielen vastaavalla tavalla kuin suomenkielinen suomalainen
opiskelija.

Lievästi lukihäiriöiset (tasot 1, 2 ja 3), jotka ovat aiemmin opiskelleet ruotsin kieltä, voivat
halutessaan aloittaa opintonsa ruotsin kielen valmentavista.

Opiskelijoilla on oikeus osallistua ruotsin kielen näyttökokeeseen, mikäli tiedot ja taidot riittävät.
Kaksivaiheinen näyttökoe edellyttää koulutusohjelman ammatillisen perussanaston hallintaa ja
toteutetaan siten, että kirjallisen tentin hyväksytty suoritus oikeuttaa osallistumaan suullisen osan
näyttökokeeseen. Tämä hyväksytty kokonaissuoritus korvaa lakisääteisen ruotsin kielen 3
opintopisteen laajuisen yhteisten opintojen opintojakson (01RUO) ja se merkitään
opintosuoritusrekisteriin. Näyttökokeeseen voi osallistua vain kerran.

Opiskelijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä ruotsin kielellä

Mikäli opiskelija on saanut koulusivistyksensä ruotsin kielellä, hän saa korvaavuuden ruotsin kielen
lakisääteisestä 3 opintopisteen laajuisesta yhteisten opintojen opintojaksosta (01RUO). Tällöin
opiskelijan tulee esittää joko peruskoulun tai lukion alkuperäinen päättötodistus, josta ilmenee
toisella kotimaisella kielellä saatu koulusivistys. Pelkkä kaksikielisyys ei riitä korvaavuuden
saamiseen.

Mikäli päättötodistus on suomenkielinen, opiskelijan tulee osallistua ruotsin kielessä
näyttökokeeseen tai lopputenttiin.

Ruotsinkielinen suomalainen opiskelija osallistuu normaaliin tapaan suomenkielisten tavoin yhteisiin
opintoihin. Erivapauksia ei ole, koska Lahden ammattikorkeakoulun opetuskieli on suomi.
Ruotsinkielisille suomalaisille opiskelijoille ei järjestetä opintoja omassa äidinkielessään.

Ulkomaiset opiskelijat ja suomalaiset opiskelijat, jotka eivät ole
saaneet koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä

Opiskelijan ei asetuksen 352/2003, 8 § mom. 2 mukaisesti tarvitse suorittaa ruotsin kielen
lakisääteistä 3 opintopisteen laajuista opintojaksoa (01RUO), vaan hän voi anoa vapautusta
kieliopinnoista (korjattu oppaaseen 19.9.2009). Jotta koulutusohjelman opintopistevaade täyttyy,
opiskelijan on kuitenkin huolehdittava siitä, että hänelle kertyy riittävä määrä opintopisteitä tutkinnon
suorittamista varten.. Ruotsin kielen tilalle on siis valittava 3 opintopisteen laajuudelta, esimerkiksi
opintojen kokonaisuutta tukevia, valinnaisia opintoja.

Opiskelija voi, mikäli yliopettaja myöntää luvan, suorittaa vapaasti valittavina opintoina ruotsin kielen
opintojaksoja.

Suomea taitamattoman tai puutteellisesti taitavan opiskelijan pitää valita yhteisten opintojen
asiantuntijaviestinnän tilalle omaa tasoaan vastaavaa suomen kielen opetusta vähintään 4
opintopisteen laajuudelta esimerkiksi jostain muusta koulutusorganisaatiosta siten kuin vastaavan
opettajan/yliopettajan kanssa sovitaan. 

  • No labels